بیان و بررسی فعالیت ضد باکتریایی پپتید ضد میکروبی Dermaseptin B1 در ریشه های موئین توتون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بیمارگرهای گیاهی، حشرات و علف های هرز سالانه بیش از 30 درصد از محصولات کشاورزیرا نابود می کنند. برای کنترل باکتری های بیمارگر گیاهی، به طور فزاینده ای از سموم شیمیایی باکتری کش استفاده شده است که ضمن ایجاد مقاومت در بیمارگرها، باعث مخاطراتی برای سلامت انسان و محیط زیست می شوند. از این رو، اصلاح گیاهان مقاوم به باکتری های بیماری زا، راهکاری ارزشمند و پایدار محسوب می شود. پپتیدهای ضد میکروبی (AMP) بخشی از سیستم ایمنی موجودات زنده ای مانند گیاهان هستند که برای مقابله با بیمارگرهای بیماری زا تولید می شوند. تولید پروتئین های مختلف مانند پپتیدهای ضد میکروبی در ریشه های موئین گیاهان، یک ابزارمناسب برای تولید و ارزیابی فعالیت این قبیل از پروتئین ها است. هدف از این مطالعه، تولید پپتید ضد میکروبی نوترکیب درماسپتین (DrsB1) B1 در ریشه های موئین توتون تراریخت به کمک اگروباکتریوم ریزوژنز (Agrobacterium rhizogenes) وبررسیاثرات ضد باکتریایی آن بود. در همین راستا توالی DNA ی کدکننده پپتید DrsB1 یک نوع قورباغه پس از بهینه سازی ترجیح کدونی، سنتز و در ناقل بیانی pGSA1285 تحت کنترل پیش بر 35S (3×) همسانه سازی گردید. سامانه ی ژنی حاوی توالی کد کننده DrsB1 به واسطه ی اگروباکتریوم ریزوژنز به ریشه های توتون منتقل گردید. ریشه های موئین تراریخت به کمک روش های مولکولی تایید شدند. بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره پروتئینی ریشه های موئین تراریخت نشان داد که پروتئین نوترکیب قادر است از رشد باکتری های بیمارگر گیاهی Pectobacterium carotovorum، Erwinia amylovora و Xanthomonas citri جلوگیری کند. پپتید DrsB1بیشترین اثرات ضد میکروبی را به ترتیب روی باکتری های بیماری زای گیاهی P. carotovorum، X. citri و E. amylovora نشان داد. نتایج این مطالعه ممکن است در تولید گیاهان تراریخت حاوی پپتیدهای ضد میکروبی برای تولید گیاهان تراریخت مقاوم به پاتوژن های گیاهی امیدوار کننده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 97
لینک کوتاه:
magiran.com/p1903376 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!