معرفی باکتری های مقاوم به نیکل دریاچه نمک حاج علی قلی خان و بررسی توان تولید ترکیبات فعال زیستی آن ها

پیام:
چکیده:
میکروارگانیسم های نمک دوست و تحمل کننده ی نمک، در تطابق با تنش محیط، توانایی تولید مولکولهای فعال زیستی را دارند. همچنین نقش میکرو ارگانیسم ها در زیست پالایی فلزات سنگین از جمله نیکل؛ که امروزه در مناطق شهری جزء آلوده کننده های مهم آب های سطحی و زیر سطحی به شمار می رود، شناخته شده است. هدف از این مطالعه، بررسی توانایی تولید مولکولهای فعال زیستی براساس تنوع ژن PKSدر میکروارگانیسم های هالوتولرانت و هالوفیل مقاوم به فلز نیکل جدا شده از دریاچه نمک حاج علی قلی خان بود. میزان عناصر آب و خاک دریاچه به وسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. میکروارگانیسم ها از سه محیط کشت اختصاصی نمک دوست ها MH, SWNو MGMبه ترتیب با 10،2 و23 درصد نمک جدا شدند. سپس میکروارگانیسم های مقاوم به عنصر نیکل غربال گردیدند. در مرحله آخر توانایی میکروارگانیسم های مقاوم به نیکل در تولید متابولیت های ثانویه با کمک آغازگر های اختصاصی درون ژنی PKS مورد بررسی قرار گرفت. از میکروارگانیسم های کشت شده، 50 جدایه از محیط کشتSWN ،22 جدایه از محیط کشت MH و 21 جدایه از محیط کشت MGM بدست آمد. آزمون مقاومت به فلز جدایه ها نشان داد که 65%جدایه ها به فلز نیکل مقاوم بودند و بررسی مولکولی نشان دادکه برخی از این جدایه ها توانایی تولید ترکیبات فعال زیستی را دارند.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که در دریاچه نمک حاج علی قلی خان میکروارگانیسم هایی وجود دارندکه با توجه به مقاومت علیه فلز نیکل و توانایی در تولید محصولات پلی کتایدسنتازی می توانند درزمینه زیست فناوری مورد استفاده قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1912284 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.