به گزینی ژنوتیپ های نخود برای تحمل به سرما در شرایط کنترل شده

پیام:
چکیده:
در این مطالعه تحمل به یخ زدگی 33 ژنوتیپ نخود موجود در آزمایش های مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق سردسیر دیم و سه ژنوتیپ شاهد (سارال، ILC 533 و جم) در اتاقک سرما و در قالب طرح لاتیس مربع با دو تکرار بررسی شد. کشت در هفتم مهر ماه انجام و تا مرحله شش هفتگی در بیرون از گلخانه نگهداری و تعداد بذرهای سبز شده آنها یادداشت گردید. گیاهچه ها به مدت یک ساعت در معرض سرمای 15- درجه سانتی گراد قرار گرفته و سپس به مدت سه روز به اطاقک رشد (دمای 4+ درجه سانتی گراد) منتقل شدند. گیاهان در شرایط گلخانه به مدت دو هفته و در دمای 3±20 درجه سانتی گراد نگهداری و تعداد گیاه چه های باقیمانده ژنوتیپ ها ثبت شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها از نظر نسبت مقاومت به یخ زدگی وجود داشت. لاین های شماره 14( (Flip98-138C*SEL99TER85074)*SEL99TH15039)، 28(FLIP 00-84 C) و رقم سارال به ترتیب با 100، 98 و 89 درصد بقاء دارای بیشترین تحمل به یخ زدگی بودند. رقم نخود کاکا و لاین شماره 12((Flip 98-28C*Flip 98-22C)* ICCV2) با میزان بقای پنج درصد دارای کمترین تحمل در برابر یخ زدگی بودند. جمع بندی نتایج ضمن تایید وجود منابع ژنتیکی متحمل به سرما در ژرم پلاسم مورد مطالعه، نشان داد که امکان دسترسی به ژنوتیپ هایی با تحمل به سرمای بیشتر از رقم سارال به عنوان اولین رقم متحمل به یخبندان، جهت کشت پاییزه در مناطق سردسیر دیم وجود دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1946346 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.