بررسی خون شناسی و بیوشیمیایی سرم بزهای مبتلا به اکتیمای واگیر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

چکیده اکتیمای واگیر بیماری پوستی زیونوز نشخوارکنندگان کوچک است که توسط یک ویروس پاراپاکس اپیتلیوتروپ ایجاد می شود. این بیماری توزیع جهانی داشته و از نظر اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. هدف از این مطالعه تعیین تغییرات کلینیکال پاتولوژی بزهای مبتلا به اکتیمای واگیر است. برای این منظور 32 راس بز، شامل 16 راس بز مبتلا و16 راس بز سالم مورد استفاده قرار گرفتند. برای آزمایش های خون شناسی و بیوشیمی سرم، خون وریدی از وداج دام ها اخذ شد. میزان هماتوکریت و تعداد گویچه های سفید و نوتروفیل ها در بز های مبتلا به اکتیمای واگیر به طور معنی داری بیشتر از دام های غیر مبتلا بود (05/0>P). آنالیز بیوشیمی سرم غلظت بالاتر ازت اوره خون، گلوکز، آهن و مالون دی آلدیید و نیز فعالیت بیشتر آنزیم های کراتین کیناز، آسپارتات آمینو ترانسفراز، گاماگلوتامیل ترانسفراز را در بزهای مبتلا به اکتیمای واگیر، در مقایسه با بزهای غیر مبتلا نشان داد (05/0>P). فعالبت آنزیم های کاتالاز، گلوتاتیون پروکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز سرم بزهای مبتلا به اکتیمای واگیر نیز به طور معنی داری کمتر از بزهای سالم بود. همچنین غلطت کراتینین سرم بزهای بیمار نسبت به دام های سالم به طور معنی داری کمتر بود (05/0>P). تغییرات خون شناسی و بیوشیمی مشاهده شده در دام های مبتلا به اکتیمای واگیر احتملا مربوط به کاهش وزن، سوء تغذیه، استرس اکسیداتیو و تغییرات پاتولوژی از جمله آماس و عفونت های ثانویه می باشد

زبان:
انگلیسی
صفحات:
43 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1951058 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!