اثر کاربری اراضی بر تغییرات سن کربن-14 و تعیین کیفیت مواد آلی خاک با استفاده از طیف سنجی تبدیل فوریه ی زیر قرمز

پیام:
چکیده:
کربن آلی خاک نقش مهمی در چرخه ی کربن جهان داشته و مطالعه ی پویایی آن با توسعه ی صنعت هسته ای همراه بوده است. جداسازی فیزیکی، عمرسنجی با کربن-14 و طیف سنجی تبدیل فوریه ی زیر قرمز (FTIR)، از روش های معتبر در تعیین پویایی و اثرات کاربری اراضی بر کربن آلی خاک است. در این مطالعه، با استفاده از فن آوری عمرسنجی کربن-14 و طیف سنجی تبدیل فوریه ی زیر قرمز همراه با جزء به جزء کردن فیزیکی مواد آلی، اثر سه کاربری جنگل پهن برگ، سوزنی برگ و مرتع بر متوسط زمان ماندگاری و کیفیت کربن آلی خاک بررسی شد. نتایج طیف های تبدیل فوریه ی زیر قرمز نشان داد که گروه های عاملی حلقوی به مقدار بیش تر و با تجزیه ی کم تر در جنگل سوزنی برگ سبب افزایش کربن آلی خاک شده است. قطعات مواد آلی آزاد و درون خاک دان های به عنوان شاخص حساس به کاربری اراضی شناسایی شدند. نسبت کربن آلیفاتیک به آروماتیک در بقایای گیاهی و بخش درون خاک دان های جنگل پهن برگ نسبت به سایر کاربری ها بیش تر است. در دو کاربری جنگل پهن برگ و سوزنی برگ حداکثر سن کربن-14 و متوسط زمان ماندگاری آن، در افق B بود، در حالی که در مرتع، در افق A اندازه گیری شد. گروه های عاملی حلقوی همراه با سن کربن-14 شاخص مطمئنی برای مطالعه ی فرایندهای تجزیه و هوموسی شدن هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1965085 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.