کاربرد نشانگر ملکولی RAPDدر بررسی تنوع ژنتیکی کفشدوزک (Col.:Coccinellidae) Hippodamia variegata در استان لرستان

پیام:
چکیده:
کفشدوزک (Col.:Coccinellidae) Goeze Hippodamia variegata یکی از شکارگرهای مهم آفات در کشتزارهای ایران است. این شکارگر همه چیز خوار است و از شته ها و پسیل ها تغذیه می کند. مارکر  RAPD نشانگر ژنتیکی مفیدی در بررسی تنوع ژنتیکی و چندشکلی در بین کفشدوزک ها می باشد. این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت کفشدوزک Hippodamiavariegata در 9 جمعیت طبیعی و 2 جمعیت پرورش تجاری صورت پذیرفته است. برای بررسی تنوع ژنتیکی از 8 آغازگر10 نوکلئوتیدی تصادفی (C-15،C-16 ، C-18، C-19، BE-03، BE-09، B-01، B-06 ) استفاده گردید. تمامی آغازگرها باندهای واضح و تکرار پذیر ایجاد کردند. از 147 باند تولید شده 82 باند یعنی78/55% باند چند شکل بودند. طول قطعات تکثیر یافته در آغازگرها از 225 تا 20000 جفت باز متغیر بود. دندروگرام بر اساس ضریب تشابه جاکارد به روش UPGMA رسم گردید. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای، بیانگر وجود تفاوت ژنتیکی بالا در بین جمعیت های مورد مطالعه در سطح استان لرستان بود. پرایمر BE-09 (باند 28) بالاترین و پرایمر C-16 (باند 13) کمترین تعداد باند را تشکیل دادند. به طوری که تنها دو جمعیت دورود و خرم آباد آن هم با درصد بسیار کم (به میزان 285/0 با ضریب جاکارد) نخستین خوشه را تشکیل می دادند و سایر خوشه ها با درصد تشابه بسیار کم تشکیل شدند که این امر حاکی از مستعد بودن شرایط اکولوژی و جغرافیایی استان لرستان با وجود کوچک بودن سطح استان برای ایجاد و حفظ تنوع ژنتیکی در کفشدوزک های استان می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
393 -400
لینک کوتاه:
magiran.com/p1971622 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.