طراحی شبکه زنجیره تامین لجستیک معکوس پسماند جامد شهری مطالعه موردی: شهر شیراز

پیام:
چکیده:

در سالیان اخیر، عمدتا به دلیل افزایش نگرانی های اجتماعی پیرامون محیط زیست، عبارت لجستیک معکوس ارتباط زیادی با مدیریت پسماند پیداکرده است. درواقع، مدیریت پسماندهای جامد شهری می تواند به عنوان یکی از مسائل لجستیک معکوس در مدیریت زنجیره تامین در نظر گرفته شود. در این پژوهش مدلی برای طراحی شبکه زنجیره تامین لجستیک معکوس پسماند جامد شهری ارائه شده است؛ که با استفاده از دو تابع هدف سود و مسائل زیستی سعی شده است که دو بعد از توسعه پایدار در نظر گرفته شود. تابع هدف اقتصادی به بررسی بیشینه سازی سود و تابع هدف زیست محیطی به بررسی کمینه سازی میزان انتشار گاز CO2 ناشی از حمل زباله و نگهداری زباله در محل دفن می پردازد. مدل پیشنهادی قادر به تعیین تعداد و مکان بهینه تسهیلات و جریان مواد بین گره ها در سطوح مختلف شبکه به منظور دستیابی هم زمان به اهداف اقتصادی و زیست محیطی است. به منظور حل مدل چندهدفه از روش محدودیت اپسیلون استفاده شده است. همچنین به منظور کاهش فضای جواب مسئله و پایش مکان های بالقوه تسهیلات شبکه زنجیره تامین موردمطالعه یک روش موثر رتبه بندی مانند تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است. پژوهش حاضر، به منزله پژوهش کاربردی از داده های واقعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز استفاده نموده است و مدل پیشنهادی در نرم افزار GAMS حل شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
313 -325
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974522 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.