شناسایی miRNA های دخیل در مسیر گل دهی گیاه چغندرقند (.Beta vulgaris L)

پیام:
چکیده:
یکی از فرآیندهای کنترلی در بسیاری از گیاهان از جمله چغندرقند انتقال از مرحله رشد رویشی به زایشی می باشد که توسط شبکه پیچیده ای از پروتئین ها تنظیم می شود. تاکنون چندین مسیر تنظیمی دخیل در مسیر گل دهی و بولتینگ و ژن های موثر در آن ها در گیاه مدل آرابیدوپسیس شناسایی شده است. یک مسیر موثر در انتقال از مرحله رویشی به زایشی مسیر وابسته به سن است که تحت تاثیر دو miRNA172 و miRNA156 می باشد. ژن های کدکننده miRNA ها در بین گیاهان بسیار گسترده و حفاظت شده هستند. در این تحقیق، برای شناسایی توالی این دو ژن در ژنوم چغندرقند، توالی آن ها از چندین گیاه جمع آوری و با توالی های Refseq-genomic چغندرقند مورد هم ردیفی قرار گرفتند. نواحی با توالی مشترک شناسایی و اطلاعات آن ها به طور دقیق مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که در ژنوم چغندرقند برای ژن کدکننده miR156 فقط 127 جفت باز از کروموزوم شماره 2 و ژن کدکننده miR172 فقط 110 جفت باز از کروموزوم شماره 9 دارای توالی های کامل پیش ساز miRNA بودند. جداسازی ژن کدکننده miR156 از ژنوم گیاه چغندرقند، با طراحی آغازگرهای اختصاصی از نواحی ابتدا و انتهای ژن انجام گرفت. ژن کدکننده miR156 توسط تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی MIRF و MIRR از روی DNA ژنومی چغندرقند تکثیر شد. همانگونه که انتظار می رفت قطعه DNA 127 جفت باز تکثیر شد و در نهایت از طریق توالی یابی مشابهت 99 درصدی توالی تکثیر شده با توالی شناسایی شده ژن کدکننده miR156 به دست آمد و صحت توالی شناسایی شده به عنوان ژن کدکننده miR156 در چغندرقند تایید گشت. شناسایی و  مطالعه این ژن های موثر در فرآیند گل دهی راه را برای قابلیت بررسی عملکرد دقیق آن ها در فرآیندهای گل دهی و بولتینگ چغندرقند خواهد گشود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977258 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!