تهیه و شناسایی فیلم نانوکامپوزیت کاراگینان/نانوکلی حاوی عصاره اسپند

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی
 افزودن عصاره اسپند می تواند منجر به بهبود خواص ضدمیکروبی و فیزیکوشیمیایی فیلم کاراگینان شود.
هدف
هدف از این پژوهش تهیه فیلم های ضدمیکروبی بر پایه بیوپلیمرکاراگینان جهت بسته بندی فعال مواد غذایی و کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از تجمع مواد بسته بندی سنتزی می باشد.
روش کار
فیلم های نانوکامپوزیت کاراگینان حاوی 3 درصد وزنی نانورس (مونتموریلونیت) وسه سطح غلظتی 1، 2 و 3 درصد عصاره اسپند با روش کستینگ تهیه شده و خواص فیزیکی، مکانیکی و ضدمیکروبی آن ها علیه باکتری هایاشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی تغییرات حاصل از افزودن عصاره اسپند، به فیلم های نانوکامپوزیت کاراگینان/نانوکلی تصاویر میکروسکوپ الکترونی، آنالیز وزن سنجی حرارتی، طیف نور مرئی- فرابنفش و مادون قرمز با تبدیل فوریه از فیلم ها تهیه گردید.
نتایج
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی حاصل از فیلم های کاراگینان /گلیسرول/نانورس حاوی عصاره و بدون عصاره، سطحی حاوی نانورس را نشان می داد که در کل فیلم پراکنده شده بودند. آزمون طیف سنجی فرابنفش- مرئی نشان داد که با افزودنعصاره اسپند میزان عبور نور فرابنفش و نور مرئی فیلم کاراگینان/نانوکلی/گلیسرول کاهش می یابد. این کاهش در نمونه حاوی 3 % عصاره برای نور فرابنفش از6/2 %به 3/0 % و برای نور مرئی ازو 7/17 %به 2/9 % بوده است. بر اساس آنالیز وزن سنجی حرارتی افزودن عصاره اسپند به فیلم کاراگینان تاثیر چندانی بر پایداری حرارتی فیلم تهیه شده نداشت. استحکام کششی و ازدیاد طول فیلم کاراگینان/نانوکلی/گلیسرول بدون عصاره معادل 9/15 مگاپاسکال و 0/15 میلی متر بود. نتایج آزمون کشش حاکی از آن بود که وجود عصاره اسپند در زمینه پلیمری فیلم کاراگینان/نانوکلی/گلیسرول موجب افزایش تقریبا 2 برابری استحکام کششی و افزایش بیش از 3 برابری ازدیاد طول نسبت به فیلم کاراگینان/نانوکلی/گلیسرول بدون عصاره شد. در نهایت بر اساس تست های ضدمیکروبی، عصاره اسپند از مواد ضدمیکروبی مناسب برای تولید فیلم ها و پوشش های زیست تخریب پذیربرای بسته بندی مواد غذایی مختلف می باشد. نتیجه گیری نهایی: وجود عصاره اسپنددر زمینه پلیمری کاراگینان موجب افزایش استحکام مکانیکی، پایداری حرارتی و  خواص ضدمیکروبی فیلم کاراگینان می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1979601 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.