ردیابی مولکولی عامل بیماری لکه سبز مرکبات در جنوب کرمان

پیام:
چکیده:
بیماری لکه سبز مرکبات (گرینینگ) توسط سه گونه باکتری به نام های Candidatus Liberibacter asiaticus، Ca. L. africanus و Ca. L. americanus ایجاد می شود. دو گونه پسیل مرکبات به نام های پسیل آسیایی Diaphorina citri و پسیل آفریقایی Trioza erytreae باکتری عامل بیماری را منتقل می کنند. علاوه بر پسیل، از طریق منابع تکثیری آلوده و استفاده از پیوندک آلوده نیز منتقل می شوند. به منظور ردیابی عامل این بیماری، نمونه های برگی و میوه های مشکوک به آن از جنوب کرمان جمع آوری گردید. در 12 نمونه از 48 نمونه بررسی شده، وجود بیماری تایید شد. توالی یابی محصول پی سی آر (ناحیه ریبوزومی) به طول 1077 جفت باز و مقایسه آن با استرین کنترل مثبت استاندارد و همچنین تولید دو قطعه 640 جفت باز و 520 جفت بازی این ناحیه با هضم آنزیمی توسط XbaI نشان داد که عامل بیماری لکه سبز مرکباتCandidatus Liberibacter asiaticus (تیپ آسیایی) است. جدایه های مورد بررسی در این مطالعه با وجود بروز علایم متفاوت، با یکدیگر و با جدایه استاندارد قرابت کامل نشان دادند.
نوع مقاله:
مقاله کوتاه
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000562 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!