بررسی ترجیح غذایی موریانه Silvestri Microcerotermes diversus نسبت به سه گونه درختی راش، اکالیپتوس و زربین

پیام:
چکیده:
یکی از مهمترین گونه های موریانه در استان های جنوب ایران Microcerotermes diversus Silvestri است که جزء موریانه های زیرزمینی محسوب می شود و توانایی حمله به چوب آلات ساختمانی و حتی درختان سرپا را نیز دارد. با توجه به این واقعیت که بسترهای لیگنوسلولزی می توانند به راحتی توسط موریانه مورد تغذیه قرار گیرند، این امر می تواند موجب آسیب زیادی به چوب آلات ساختمانی گردد، لذا شناسایی گونه های چوبی مقاوم می تواند در انتخاب مناسب این مواد در مناطقی که هجوم موریانه ها بالاست کاربرد داشته باشد. بدین منظور طبق روش استانداردASTM D 3345/1980، دو گونه پهن برگ راش و اکالیپتوس و یک سوزنی برگ زربین انتخاب و نمونه های برش داده شده، طی آزمون های تغذیه ای انتخابی و غیرانتخابی در معرض هجوم موریانه قرار داده شدند. برای بررسی میزان ارتباط جذابیت تغذیه ای چوب ها برای موریانه با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی چوب، پارامترهایی مانند درصد مواد استخراجی، جرم مخصوص، میزان لیگنین و سلولز هر کدام از گونه ها طبق استاندارد محاسبه شد. نتایج بدست آمده از آزمون های تغذیه ای انتخابی و غیرانتخابی نشان داد که چوب زربین کمترین و چوب راش بیشترین میزان مطلوبیت برای موریانه را دارند. با توجه به نتایج آنالیز مواد شیمیایی چوب ها، به ترتیب بالاتر بودن درصد لیگنین و مواد استخراجی مانند ایزوفیلوکلادن، بوربونوانون، سینامالدیید هگزا و دکانوییک اسید در گونه های زربین و اکالیپتوس می تواند باعث ایجاد عدم مطلوبیت این گونه ها برای موریانه در مقایسه با راش باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2000575 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!