اثر تغییر روش برداشت بر شاخص های زراعی و فیزیولوژیکی ارقام نیشکر

پیام:
چکیده:
جایگزینی روش متداول برداشت نیشکر (سوزاندن مزرعه قبل از برداشت) با روش برداشت سبز می تواند یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر پایداری تولید نیشکر و حفظ تعادل اکولوژیکی در منطقه خوزستان باشد. به منظور بررسی امکان برداشت سبز نیشکر و اثرات آن بر شاخص های زراعی و فیزیولوژیکی ارقام نیشکر، آزمایشی در کشت و صنعت امام خمینی واقع درشمال خوزستان در سال زراعی 1395-1394 اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی که ارقام نیشکر زودرس (CP48-103)، میان رس (CP69-1062) و دیررس (CP73-21) به عنوان کرت اصلی و پنج روش برداشت و عملیات راتونینگ به عنوان فاکتور فرعی با چهار تکرار درنظر گرفته شد. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد، برداشت سبز بر بیشتر صفات زراعی نیشکر اثر منفی داشت. عملکرد در روش برداشت سبز به طور متوسط 12/5 درصد در مقایسه با روش متداول کاهش یافت. از طرف دیگر در روش های برداشت سبز حجم آب مصرفی کاهش قابل ملاحظه ای (10 هزار متر مکعب در هکتار) داشت. با توجه به معضل اساسی آب در کشور و بخش کشاورزی برداشت سبز نیشکر می تواند نقش مهمی در پایداری اکوسیستم و تولید نیشکر در خوزستان داشته و موجب بهره برداری بهتر از منابع شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2004186 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!