بررسی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی زندانیان مطالعه مورد: زندان ساری

پیام:
چکیده:

چکیده آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی جامعه محل فعالیت کنشگر قرار نمی گیرد و لذا با منع قانونی و قبح اخلاقی و اجتماعی مواجهه می گردد. عوامل روان شناختی و جامعه شناختی گوناگونی می توانند دست به دست هم داده و آسیب های اجتماعی را در جامعه به خصوص در قشر جوانان افزایش دهد. هر جامعه ای ماهیتی از کج رفتاری را داراست. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل افراد زندانی است که به یکی از دلایل کجروی اجتماعی زندانی شده و در زندان ساری به سر می برند. روش نمونه گیری در این تحقیق ، به صورت نمونه گیری چند مرحله ای می باشد. حجم نمونه حدود 200 نفر از میان مردم زندانی ساری به عنوان حجم نمونه انتخاب می شوند. نتایج نشان داد بین دو متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی - آسیب های اجتماعی در بین افراد زندانی در سطح خطای کوچک تر از 05/0 و اطمینان 95/0 معنی دار و معکوس است. همچنین رابطه دو متغیر پای بندی دینی - آسیب های اجتماعی در بین افراد زندانی در سطح خطای کوچک تر از 01/0 و اطمینان 99/0 معنی دار و معکوس است. نتیجه آزمون همبستگی بین دو متغیر گروه دوستان(ناباب) - آسیب های اجتماعی در بین افراد زندانی در سطح خطای کوچک تر از 01/0 و اطمینان 99/0 معنی دار و معکوس است. و نهایتا رابطه بین محیط ناسالم - آسیب های اجتماعی در بین افراد زندانی در سطح خطای کوچک تر از 05/0 و اطمینان 95/0 معنی دار و معکوس است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2005350 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!