تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) بر عملکرد صنایع قطعه سازی خودرو (مطالعه موردی: شرکت طه)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
از آنجا که شرکت‌های تولیدی در کشورمان در محیطی با محصولات غیر متمایز فعالیت می‌کنند، کیفیت خدمات در آنها به عنوان اولین سلاح رقابتی شناخته می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد صنایع قطعه‌سازی خودرو (مطالعه موردی شرکت طه) می‌باشد.
مواد و روش‌ها‌
 این تحقیق از نوع هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل 108 نفر از کارکنان شرکت طه با ویژگی‌های تحصیلات دانشگاهی و حداقل سه سال سابقه کاری در این شرکت می‌باشد که با توجه به فرمول کوکران به دست آمد. ابزار مطالعه، پرسش‌نامه بود و به روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس، توزیع گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 13 انجام گرفت.
یافته‌ها
 نتایج مطالعه نشان داد که مقدار sig آزمون در ارتباط با متغیرهای قابلیت سرویس‌دهی، قابلیت اعتماد، زیباشناسی محصول، دوام محصول، قابلیت انطباق، ویژگی محصول، درک کیفیت و عملکرد محصول برابر با 0/001 م‌ باشد و با توجه به اینکه مقدار sig محاسبه شده، کمتر از سطح معنی‎داری 5 درصد (0/05= a) است در نتیجه با 95 درصد اطمینان می‎توان گفت که مدیریت کیفیت فراگیر، بر عملکرد صنایع قطعه‌سازی خودرو در شرکت طه موثر می باشند.
نتیجه‎گیری
 با توجه به نتایج به دست آمده، ضروری است که به نقش مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها پرداخته و همبستگی و رابطه قوی که میان تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر با نوآوری و یادگیری و به تبع آن عملکرد سازمان وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.
نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2010859 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!