تاثیر افزودن اربیم بر مشخصه های ریزساختاری و رفتار فشاری کامپوزیت های درجای Al-15 wt.% Mg2Si

پیام:
چکیده:
اصلاح ذرات تقویت کننده Mg2Si در کامپوزیت های درجای Al-Mg2Si به عنوان عامل کلیدی برای بهبود خواص مکانیکی این کامپوزیت ها به شمار می رود. در تحقیق حاضر، اثر افزودن اربیم بر مشخصه های ریزساختاری و رفتار فشاری کامپوزیت درجای Al-15 wt.% Mg2Siمورد بررسی قرار گرفته است. ریزساختار نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزودن 0.6 درصد وزنی اربیم اندازه ذرات Mg2Si اولیه از 14 به 8.5 میکرومتر کاهش یافته و همچنین مورفولوژی آن ها از حالت دندریتی به حالت چندوجهی تبدیل شد. افزودن اربیم باعث تغییر مورفولوژی Mg2Si یوتکتیکی از حالت ورقه ای به حالت الیافی ریز شد. در کنار این موارد، مقداری ترکیب Al3Er در حین انجماد کامپوزیت در ناحیه یوتکتیکی تشکیل شد. نتایج آزمون فشار نشان داد که افزودن اربیم باعث بهبود استحکام فشاری کامپوزیت می شود به طوری که بیشترین میزان بهبود (32 درصد) در ارتباط با نمونه حاوی 0.6 درصد اربیم مشاهده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
242 -247
لینک کوتاه:
magiran.com/p2019627 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!