ارزیابی چالش های جذب گردشگری رویداد با استفاده از مدلSWOT؛ مطالعه موردی: روستای سیف آباد از توابع شهرستان کوهرنگ

پیام:
چکیده:
ارزش
گردشگری رویداد یکی از جدیدترین گونه های گردشگری است که به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است. از جمله این موارد میتوان به برگزاری جشنواره های کوچ و جشنواره محصولات تولیدی روستاها اشاره داشت.
هدف
روستای سیفآباد با قابلیت بهرهگیری از منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری عشایری و روستایی و نیز باغات گردو مکان مناسبی برای جذب گردشگری رویداد میباشد. وجود این جاذبه ها باعث شده تا نیاز و ضرورت بررسی حضور گردشگر در روستا و حفظ سبک زندگی کوچ نشینی وو حمایت از باغ داری مبتنی بر گردشگری رویدادها احساس شود. پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه میتوان براساس رویدادهای منطقه در جذب گردشگر اقدام نمود؟
روش شناسی
با انجام پیمایش های میدانی، و بهره گیری از مدلSWOT سعی گردیده پیشنهادها و راهبردهای مناسب در زمینه توسعه گردشگری رویداد در این منطقه ارائه گردد.
یافته ها
یافته ها مبین آن است که ارائه جاذبه های سنتی و پیرامونی و رویدادهای روستا، در جذب گردشگر موثر است.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که روستای سیف آباد به دلیل دارا بودن رویدادی همچون کوچ عشایر و آداب و رسوم آنها و نیز تولید گردو، ظرفیت فراوانی برای برگزاری جشنواره کوچ عشایر و رویدادهای زندگی آنها و جشنواره گردو و محصولات تولیدی دارا میباشد
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020469 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!