بررسی تغییرات مورفولوژی بستر در کانال های دارای سری آبشکن های موازی با طول های نامساوی و جهت گیری های مختلف

پیام:
چکیده:
آبشکن ها سازه هایی هستند که به منظور کاهش سرعت و فرسایش کرانه به صورت عمود بر جریان یا مورب ساخته می شوند. آبشکن ها همانند سایر سازه های تنگ کننده ی مسیر جریان، کانال جریان را تنگ می کنند و در مجاورت خود ساختار جریان را تغییر می دهند و در اطراف ناحیه ی تنگ شده باعث شکل گیری گردابه هایی می شوند. در این مقاله، تغییر الگوی جریان و تغییرات بستر در اثر تغییر زوایای سری آبشکن های موازی غیرمتخلخل و غیر مستغرق با طول نامساوی، با استفاده از روش های عددی بررسی شده است. اعتبارسنجی مدل نرم افزاری توسط مقایسه ی نتایج مدل با داده های آزمایشگاهی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که با تغییر جهت گیری آبشکن های با طول نامساوی از 90 درجه به 45 درجه (کاهش 12 درصدی میزان تنگ شدگی)، بیشترین عمق آبشستگی در پای آبشکن اول تا 50 درصد کاهش پیدا می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020864 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!