ترکیب داده های بافتی و طیفی مستخرج از تصاویر اسپات-5 به منظور برآورد میانگین سن و ارتفاع درختان

پیام:
چکیده:

اندازه گیری و برآورد پارامترهای ساختاری جنگل ها با دقتی مناسب می تواند به تصمیم گیری های مربوط به محافظت از جنگل ها و مدیریت پایدار آن ها در سطح محلی و جهانی کمک شایان توجهی نماید. با کمی کردن این پارامترها می توان حجم چوب تولیدی و ارزش اقتصادی جنگل ها را براورد کرد. میانگین سن و ارتفاع درختان ازجمله پارامترهایی هستند که در ارزیابی قابلیت تولید و حجم چوب در جنگل های دست کاشت بسیار حائز اهمیت می باشند. هدف از این تحقیق، استفاده از اطلاعات طیفی و بافتی و همچنین ترکیب آن ها در سطح ویژگی به منظور تخمین پارامترهایی چون میانگین سن و ارتفاع توده های درختان سوزنی برگ Pinus radiata می باشد. در این تحقیق از تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک اسپات-[1]5 به منظور استخراج اطلاعات طیفی و بافتی استفاده گردید.  اطلاعات طیفی شامل شاخص های گیاهی و تبدیل مولفه های اصلی و ضرایب انعکاس و برای استخراج اطلاعات بافتی تصویر پانکروماتیک، از ماتریس وقوع توام گام های خاکستری در چهار اندازه پنجره و چهار زاویه مختلف استفاده شد. در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره برای مدل سازی روابط بین پارامترهای ساختاری (میانگین سن و ارتفاع) که از طریق نمونه گیری میدانی اندازه گیری شده و متغیرهای طیفی و بافتی استخراج شده از تصاویر استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که اطلاعات طیفی مستخرج از تصاویر چند طیفی اسپات-5 و اطلاعات بافتی مستخرج از تصویر پانکروماتیک این ماهواره، در تخمین میانگین سن و ارتفاع درختان عملکرد مشابهی دارند. همچنین نتایج ترکیب داده های طیفی و بافتی نشان داد که نسبت گیری داده های طیفی و بافتی، بهترین مدل را در تخمین میانگین سن  با درصد خطای 17%و میانگین ارتفاع درختان  با درصد خطای 13%نسبت به سایر ورودی ها ارائه می دهد.

1 SPOT-5

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028504 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!