اثر غلظت های کشنده و زیرکشنده سه حشره کش روی برخی فرآسنجه های رشدی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor به روش تماسی و میزبان مسموم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تعیین اثرات غلظت های کشنده و زیرکشنده ی حشره کش ها بر فرآسنجه های رشدی دشمنان طبیعی زنده مانده یکی از نیازهای تحقیقاتی در برنامه های مدیریت آفات می باشد. هرچه این اثرات کمتر باشد حشره کش انتخابی تر عمل کرده و در برنامه کنترل آفات از جایگاه بهتری برخوردار می باشد. زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say به عنوان یک دشمن طبیعی موثر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق اثر کشنده و زیرکشنده ی حشره کش های رایج آبامکتین® و پروتئوس® و سیرینول® به دو روش تماسی و میزبان مسموم بر خصوصیات رشدی این زنبور بررسی گردید. آزمایش های زیست سنجی در شرایط آزمایشگاهی (دمای 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و روشنایی 8D:16L) در پنج تکرار و هر تکرار با 30 زنبور در روش تماسی و هر تکرار با 15 لارو میزبان آزمایشگاهی (شب پره آرد، Ephestia kuhniella Zeller) در روش میزبان مسموم انجام شد. غلظت کشنده این تیمارها در روش تماسی روی این زنبور پارازیتوئید به ترتیب 38/1، 037/0 و 621/6 میلی لیتر بر لیتر و روی لارو میزبان آزمایشگاهی برای این زنبور به ترتیب 0/490، 2/155 و 0/138 میلی لیتر بر لیتر بدست آمد. نتایج نشان داد که بیشترین کل طول دوره ی رشدی این زنبور پس از تیمار شاهد (0/79± 25/95روز) مربوط به تیمار سیرینول در روش میزبان مسموم با غلظت زیرکشنده (0/86 ± 23/42روز) بود. بیشترین طول عمر حشرات ماده زنبور مربوط به تیمار سیرینول در کاربرد غلظت زیرکشنده به صورت تماسی (0/17± 30/31 روز) و بیشترین طول عمر حشرات نر مربوط به کاربرد تیمار سیرینول در غلظت زیرکشنده در روش میزبان مسموم (0/15± 22/02روز) بود. بیشترین میزان تخم گذاشته شده در تیمار سیرینول در غلظت زیرکشنده به صورت کاربرد تماسی (1/48 ± 177/01عدد) مشاهده شد. نتایج نشان داد که تیمار سیرینول به صورت کاربرد تماسی کمترین اثر سوء را روی زنبور پارازیتوئید داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 170
لینک کوتاه:
magiran.com/p2032021 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!