شبیه سازی سقوط دو ذره صلب دایروی در کانال عمودی: ترکیب روش مرز غوطه ور- شبکه بولتزمن و روش اجرا گسسته

پیام:
چکیده:
در این مطالعه، روش مرزغوط هور - شبکه بولتزمن به عنوان حلگر ناحیه سیال با روش اجزا گسسته به عنوان شبیه ساز برخورد ذرات ترکیب می شود. حاصل این ترکیب ایجاد مدل عددی توانمند خواهد بود که قادر به تحلیل جریانهای ذرهای با دقت مرتبه دو می باشد. در روش اجزا گسسته جهت تحلیل نیروی برخورد، به دو ذره اجازه داده می شود که در یکدیگر نفوذ کنند که این امر باعث ایجاد یک مدل واقعیتری از برخورد نسبت به مدلهای قبلی می شود. روش ترکیبی ذکر شده به طور جداگانه با شبیه سازی برخورد خشک)عدم حضور سیال(دو ذره صلب و همچنین شبیه سازی سقوط تک ذره صلب دایروی در یک کانال عمودی صحت سنجی می شود. در نهایت سقوط دو ذره صلب دایروی در کانال عمودی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و تاثیر پارامترهای فیزیکی موثر بر رفتار ذرات در حین برخورد، نظیر میزان صلبیت، ضریب بازگشت و اصطکاک بر نتایج بررسی می شود. در فصل نتایج نشان داده شده است که ضریب اصطکاک باعث فزایش مدت زمان کیسینگ می شود که در نتیجه باعث ایجاد تغییرات قابل توجهی در مسیر حرکت ذرات خواهد شد. همین طور نشان داده شد، که در این فیزیک خاص، ضریب بازگشت تاثیر چندانی بر رفتار ذرات حین برخورد نخواهد داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
313 -328
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036103 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!