بررسی روند خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تحلیل سری های زمانی و شاخص SDI در حوزه آبخیز مادیان رود لرستان

پیام:
چکیده:

وقایع خشکسالی با تاثیر روی منابع آب سطحی و آب زیرزمینی مقدار آب در دسترس بخش های مختلف را کاهش می دهد. خشکسالی هیدرولوژیک ابتدا با کاهش مقدار بارندگی شروع و به طور عادی با کاهش سطح دریاچه ها و منابع ذخیره ای مرتبط می شود. بدین منظور برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب برای جلوگیری از آثار زیان بار خشکسالی، باید با ارزیابی و پایش خشکسالی به شناسایی ویژگی های این پدیده پرداخت. در این پژوهش برای ارزیابی خشکسالی هیدرولوژیک در ایستگاه هیدرومتری برآفتاب مادیان رود طی دوره سال های 1361 تا 1394 از تکنیک تحلیل سری های زمانی و شاخش  SDIاستفاده شد. بر اساس  نتایج حاصل از شاخص SDI، منطقه مادیان رود در طول 33 سال، ترسالی ها و خشکسالی هایی را با شدت های مختلف تجربه کرده است. نتایج خشکسالی هیدرولوژیک ایستگاه برآفتاب نشان داد که بیشترین فراوانی خشکسالی ها به ترتیب مربوط به خشکسالی های ملایم با 29/41درصد، خشکسالی شدید با 11/74درصد و خشکسالی متوسط نیز دارای 2/94 درصد می باشد. روند خشکسالی از سال 83 شروع و دارای شدت های مختلفی از خشکسالی می باشد بطوریکه در تمامی ماه های ایستگاه برآفتاب به جز ماه آبان و آذر (غیر معنی دار) در دوره زمانی 1394-1361 تغییرات تدریجی موجود در سطح پنج درصد معنی دار، و تغییرات ناگهانی سری زمانی در همه ماه ها در سطح پنج درصد معنی دار و دارای روند کاهشی هستند. همچنین نتایج حاصل از آزمون همگنی پتیت نشان داد که تغییرات ناگهانی و جهشی در دادهای دبی جریان در سری زمانی در همه ماه ها در سطح پنج درصد معنی دار است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
477 -487
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041509 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!