بررسی اثر شجره پدری گمشده بر پارامترهای ژنتیکی و صحت انتخاب دو صفت کمی همبسته با استفاده ازشبیه سازی رایانه ای

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی

 یکی از عوامل موثر بر صحت پیش بینی ارزش اصلاحی با استفاده از روش های سنتی وجود اطلاعات کامل شجره پدری است.

هدف

این مطالعه با هدف بررسی اثر نقص شجره پدر بر برآورد مولفه های (کو)واریانس، پارامترهای ژنتیکی و صحت انتخاب، یک جمعیت با دو صفت وزن شیرگیری با وراثت پذیری 15/0 و سرعت رشد روزانه با وراثت پذیری 30/0 و همبستگی های فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی 5/0 شبیه سازی شد.

روش کار

بدین منظور کلیه اطلاعات شجره و عملکرد حاصل از 10 سال انتخاب و آمیزش در فایل ذخیره شد. در هر فایل شماره پدرها با دو روش تصادفی و متوالی و با نسبت های 0 تا100% از شجره حذف شد. فایل های حاصل با مدل حیوانی دو صفتی تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج

در حالت حذف تصادفی و متوالی شجره پدر، واریانس فنوتیپی صفت وزن شیرگیری در سطوح مختلف نقصان شجره پدر تقریبا ثابت بود. واریانس ژنتیکی افزایشی کاهش یافته و تغییرات واریانس محیطی در جهت مخالف واریانس ژنتیکی افزایشی بود. در روش حذف تصادفی کاهش وراثت پذیری معنی دار بود. در روش حذف متوالی، فقط برای درصدهای حذف 50 تا 90 کاهش این دو پارامتر معنی دار بود. با افزایش میزان حذف تصادفی و متوالی شجره پدر از 0 تا 100 درصد، صحت انتخاب برای صفات وزن شیرگیری و افزایش وزن روزانه به ترتیب به از 767/0 به 493/0 و از 933/0 به 614/0 تقلیل یافت. مقدار همبستگی ژنتیکی بین دو صفت با افزایش میزان نقصان شجره پدردر روش حذف تصادفی کاهش معنی دار نشان داد. اما در روش حذف متوالی فقط برای درصد حذف 60 و 80 معنی دار (05/0P<) بود.

 

نتیجه گیری کلی

بطورکلی با افزایش میزان اطلاعات گمشده پدری مقادیر پارامترهای ژنتیکی دو صفت کاهش یافت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041959 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!