تهیه و مطالعه فتوکاتالیستی نانو ماده هسته-پوسته SiO2/CuS برای تخریب رنگدانه متیلن بلو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش سنتز نانوساختارهای هسته SiO2 - پوسته CuS با روش ساده شیمیایی تر توسعه یافته است. محصولات با آنالیز پراش اشعه ایکس XRD، طیف سنجی بازتابش انتشاری DRS، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM، میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM، آنالیز عنصری EDS و طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه FT-IR مورد شناسایی قرار گرفتند. مطالعات ریخت شناسی، یکنواختی در توزیع اندازه ذرات هسته با اندازه 250 نانومتر و ضخامت لایه 15-6 نانومتر را نشان داد. بررسی های ساختاری نشان داد که پوسته CuS با ساختار شش ضلعی کوولیت ساخته شده است و هیچگونه نشانی از ناخالصی در ساختار بلوری ترکیب وجود ندارد. شکاف انرژی لایه مسII سولفید eV 1/3 محاسبه گردید که علت آن به دلیل ایجاد محدودیت کوانتمی در ترکیب نیمه رسانا است. فعالیت فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت تحت تابش نور مرئی برای تخریب رنگدانه متیلن بلو MB مورد مطالعه قرار گرفت. چندین پارامتر مانند مقدار کاتالیزور L-1g 5/1-05/0، pH 13-1 و غلظت اولیه رنگدانه ppm 10-96/0 آزمایش شد. مقدار تخریب به کمک اسپکتروفتومتری از روی غلظت رنگدانه باقیمانده تخمین زده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2049413 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!