بررسی اثرات تزریق نانوذرات بیولوژیک نقره تولید شده توسط قارچ فوزاریوم به همراه دو نوع پیش آمادگی تمرینی بر تغییرات مورفولوژیک بافت مغز رت های نر ویستار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

امروزه تولید نانوذرات بیولوژیک به واسطه اثرگذاری بهتر در صنایع مختلف بسیار گسترش یافته است. اگرچه هنوز به طور کامل عوارض جانبی آنها بر بافت مغز مورد بررسی قرار نگرفته است. به علاوه از طریق اعمال محرک استرس زایی کمتر از آستانه آسیب به بافت (پیش آمادگی)، نظیر فعالیت بدنی، می توان مقاومت آن بافت را به محرک های آتی قدرتمندتر افزایش داد. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تزریق دوزهای بالای نانوذرات بیولوژیک به همراه دو نوع پیش آمادگی تمرینی متفاوت بر تغییرات ساختاری بافت مغز رت های نر ویستار بود.

مواد و روش ها

پژوهش بر روی 30 رت نر نژاد ویستار در 6 گروه که شامل کنترل سالم، نانو ذرات بیولوژیک نقره، پروتکل تمرین 1 (هوازی)، پروتکل تمرین 2 (بی هوازی)، نانو ذرات بیولوژیک نقره + پروتکل تمرین 1، نانو ذرات بیولوژیک نقره + پروتکل تمرین 2 بود، انجام شد. تزریق درون صفاقی نانو ذرات نقره پس از اجرای 10 هفته پروتکل هوازی و بی هوازی به ازای 10 درصد وزن بدن هر رت در 5 نوبت انجام شد و پس از 48 ساعت بعد از آخرین تزریق، رت ها بی هوش شده و نمونه گیری صورت پذیرفت. سپس نمونه ها با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و توسط میکروسکوپ نوری عکس برداری و مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج

نتایج پژوهش حاضر نشان داد 10 هفته پیش آمادگی تمرین هوازی و بی هوازی به صورت معنی داری بر میزان مسافت طی شده در آزمون استقامتی پیشرونده بر روی تردمیل جوندگان (000/0>P) و وزن بدن رت های نر (000/0>P) اثر گذار بود. همچنین تزریق درون صفاقی نانوذرات بیولوژیک نقره با دوز بالا موجب التهاب و پرخونی خفیف سلول های عصبی بافت مغز در رت های بدون تمرین شد و ماده سفید و خاکستری سلول های عصبی تغییری نداشت. از طرفی در گروه های تمرینی التهاب و پرخونی تقلیل یافته بود و در گروه پیش آمادگی هوازی نسبت به بی هوازی این کاهش معنی دارتر بود.

نتیجه گیری

 به نظر می رسد پیش آماده سازی تمرینی مخصوصا هوازی می تواند در کاهش درجه تخریب بافت مغزی ناشی از تزریق نانو ذرات بیولوژیک نقره با دوز بالا موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
3 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2054405 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!