فهرست مطالب

مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی
سال هجدهم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نرگس نیکونهاد، میلاد اخلاقی، مریم انتظاری، شایسته شهریاری، بی بی فاطمه حقیرالسادات * صفحات 1-11
  مقدمه

  سرطان تخمدان در میان بانوان از مهمترین و البته کشنده ترین انواع سرطان است. شیمی درمانی به عنوان اصلی ترین روش درمان سرطان، علاوه عوارض جانبی بالا در بسیاری از موارد ناکارآمد است. استفاده از گیاهان دارویی و اسانس آنها به عنوان یک روش جایگزین نیز با چالش هایی روبه رو است، که با امروزه با استفاده از نانوذرات دارورسان مانند لیپوزوم، سعی بر غلبه بر این چالش ها داریم. لذا هدف از مطالعه ی حاضر، ساخت و مشخصه یابی نانولیپوزوم های حاوی اسانس زنجبیل و بررسی اثر سمیت آن بر روی سلول های سرطانی رده ی A-2780 سرطان تخمدان و مقایسه آن با فرم آزاد اسانس است.

  مواد و روش ها

   پس از استخراج اسانس گیاه زنجبیل با دستگاه کلونجر، لیپوزوم های حاوی اسانس زنجبیل به روش فیلم نازک سنتز گردیدند و اسانس درون آنها با روش هیدراتاسیون بارگذاری گردید. سپس میزان درونگیری و بررسی رهایش اسانس از لیپوزوم با روش اسپکتروفتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسامانه ی سنتز شده مثل سایز، بار الکتریکی، مورفولوژی و عدم برهم کنش اسانس و لیپوزوم با استفاده از روش های DLS، SEM و FTIR مورد بررسی قرار گرفت و در آخر نیز سمیت نانو سامانه ی سنتز شده بر روی سلول های سرطانی تخمدان با استفاده از تکنیک MTT سنجش شد.

  نتایج

   در این پژوهش ما موفق به ساخت نانولیپوزوم های حاوی اسانس زنجبیل با میزان انکپسولاسیون 21/3±41/56، اندازه 38/4 ± 72/85 نانومتر، شاخص پراکندگی 58/0 ± 48/1 و بار الکتریکی 19/1 ± 17/19- با مورفولوژی مناسب شدیم که دارای رهایش آهسته و نیمه هدفمند بودند. همچنین حداکثر میزان رهایش اسانس از نانوسامانه در طی 48 ساعت برابر با 41/2 ± 5/62% بود. نانوسامانه و اسانس نیز فاقد بر هم کنش شیمیایی با یکدیگر بودند و همچنین لیپوزومه کردن اسانس سبب افزایش خاصیت ضدسرطانی آن در مقایسه با فرم آزاد آن بر روی سلول های سرطانی تخمدان گردید بود.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه ی فوق نشان داد، می توان از نانولیپوزوم های سنتز شده با خواص فیزیکوشیمیایی مناسب به عنوان حاملی مناسب جهت رسانش اسانس زنجبیل به سلول های سرطانی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: سرطان تخمدان، اسانس زنجبیل، نانو لیپوزوم، میزان انکپسولاسیون
 • علی طالبی، فاطمه رحیمی شورمستی، صبا نیکنام فر، مهدی خدامرادی، سیده معصومه سیدحسینی، راحله رفایی، حسین شعبانی، ناصر مقربیان، حامد قزوینی * صفحات 12-20
  مقدمه

   همدلی یکی از عملکردهای شناختی ویژه ای است که نقش مهمی در تکامل رفتارهای اجتماعی و تشکیل حافظه اجتماعی بازی می کند. مطالعات مختلف نشان داده اند که هورمون های جنسی نظیر تستوسترون در برابر اختلالات شناختی و رفتاری اثرات محافظت نورونی دارند و می توانند در بروز رفتارهای اجتماعی و شناختی اهمیت به سزایی داشته باشند. لذا در این مطالعه نقش هورمون تستوسترون در رفتارهای اجتماعی و نیز حافظه تشخیص شی جدید و رفتارهای شبه اضطرابی در مدل همدردی در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   این مطالعه بر روی تعداد 32 راس موش صحرایی نر گنادکتومی شده در 4 گروه شامل گروه های کنترل، درد، مشاهده گر دریافت کننده حلال، مشاهده گر دریافت کننده تستوسترون تقسیم شدند. درد احساسی از یک هم خانواده درگیر در درد (دریافت کننده پنج مرتبه تزریق فرمالین) به یک موش هم خانواده مشاهده کننده دردکشیدن منتقل می شد. گروه های مشاهده کننده قبل از مشاهده درد کشیدن موش هم خانواده حلال یا تستوسترون دریافت می کردند. پس از آن آزمون های حافظه اجتماعی، حافظه تشخیص شی جدید و رفتارهای شبه اضطرابی مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

   یافته های این مطالعه نشان داد که در گروه درد، حافظه اجتماعی و همچنین حافظه تشخیص شی جدید نسبت به گروه کنترل مختل شده و رفتارهای شبه اضطرابی افزایش یافت. از طرف دیگر تزریق تستوسترون توانست اختلال حافظه اجتماعی و حافظه تشخیص شی جدید و همچنین رفتارهای شبه اضطرابی را تا حدودی بهبود بخشد.

  نتیجه گیری

   بنابر نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که همدردی سبب ایجاد رفتار شبه اضطرابی، اختلال حافظه اجتماعی و حافظه تشخیص شی جدید می شود و هورمون تستوسترون می تواند تا حدودی نقش حفاظتی در برابر آسیب های شناختی و رفتاری ناشی از همدلی در موش صحرایی شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، تستوسترون، حافظه اجتماعی، حافظه تشخیص شی جدید، همدردی
 • علیرضا ذاکری *، مریم یعقوبی، سعید خلیلی، زهرا السادات هاشمی، نوید پورزردشت صفحات 21-31
  مقدمه

   مقادیر فراوانی از رنگ ها از جمله رنگ های آزو با پیوند پایدار، از صنایع نساجی و محصولات مشتق شده از نفت به طور مستقیم وارد فاضلاب می شوند و حذف آنها تنها با زیست پالایی قابل انجام است. در این پژوهش با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی در ساختار آنزیم آزوریداکتاز جهت بهبود عملکرد آن در تجزیه این رنگ ها از جمله رنگ قرمز متیل تغییراتی ایجاد شده است.

  مواد و روش ها

   توالی اسید آمینه آنزیم آزوریدوکتاز از پایگاه داده ی UniProt به دست آمد. با استفاده از ابزارهای مد ل سازی ساختار سه بعدی پیشبینی و ایجاد شد و با استفاده از وب افزار Qmean بهترین مدل تعیین گردید. از آنجایی که توالی جایگاه فعال این آنزیم به جایگاه فعال مختص باکتری باسیلوس اسمیتی (Bacillus Smithii) نزدیک بود با استفاده از وب افزار PyRx، عمل داک سوبسترا (قرمز متیل) با مدل سه بعدی جایگاه فعال انجام و پس از تعیین بهترین حالت جفت شدگی آنزیم با سوبسترا، بررسی جهش زایی انجام شد. کاندیدهای جهش زایی در محل جایگاه فعال با روش هم ردیفی توالی مشخص شد و جهش ها پس از اعمال از جهت تغییر در انرژی اتصال و شبکه ی برهم کنشی مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

   مدل ایجاد شده توسط Robetta برای توالی تحت شناسه ی Q9X4K2 به عنوان بهترین ساختار انتخاب شد. نتایج جهش زایی و بررسی انرژی و پلات جهش نشان داد، بهترین جهش تبدیل پرولین 132 به سرین بوده و موجب کاهش انرژی اتصال مقدار kcal/mol 9/6- به مقدار kcal/mol 4/7-می گردد. به علاوه با بررسی شبکه برهم کنشی در پروتیین جهش یافته یک پیوند هیدروژنی جدید ایجاد شده است.

  نتیجه گیری

   انرژی اتصال پایین تر بین آنزیم و قرمز متیل به معنی تمایل بیشتر آنزیم به سوبسترا بوده و بنابراین منجر به بهبود عملکرد آنزیم در تجزیه رنگ های آزو خواهد بود.

  کلیدواژگان: آزوریداکتاز، بیوانفورماتیک، رنگ آزو، زیست پالایی
 • مجتبی خان سوز *، محمد ملکی پویا صفحات 32-39
  مقدمه

   کنترل عوامل التهابی بعد از آنفارکتوس، به علت فقدان جریان خون کافی میوکارد از عوامل اثرگذار بر بهبود بیماران سکته قلبی می باشد. مولکول های چسیان سلولی و عروقی از جمله این عوامل التهابی هستند که در اختلالات قلبی عروقی نقش به سزایی دارند. به همین منظور هدف از این پژوهش بررسی پاسخ  بازتوانی ورزشی همراه با تحریک الکتریکی بر سطوح سرمی ICAM  و VCAM موش های صحرایی مبتلا به انفارکتوس میوکارد بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نژاد ویستار (8 هفته ای با وزن30±220 گرم) پس از وزن کشی به طور تصادفی به 4 گروه انفارکته، انفارکته-بازتوانی ورزشی، انفارکته-تحریک الکتریکی و انفارکته-بازتوانی ورزشی-تحریک الکتریکی تقسیم شدند. سپس انفارکتوس میوکارد با استفاده از دو تزریق زیرجلدی ایزوپروترونول (150 میلی گرم/کیلوگرم) به فاصلi 24 ساعت در گروه ها القاء گردید. گروه های مداخله برای یک جلسه تحت بازتوانی ورزشی (تردمیل با سرعت 20 متر/دقیقه برای 1 ساعت) و تحریک الکتریکی (دستگاه فوت شوک برای 5/0 میلی آمپر و 20 دقیقه) قرار گرفتند. بلافاصله بعد از مداخله، سطوح سرمی ICAM و VCAM به روش الایزا بررسی شدند. برای آنالیز داده ها از آزمون آنووآ یک طرفه و تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/0>P استفاده شد.

  نتایج

   یافته ها نشان داد تحریک الکتریکی در نمونه های انفارکته منجر به افزایش معنی دار (021/0=P) سطوح سرمی ICAM می شود اما مقادیر سرمی VCAM در گروه تحریکی الکتریکی (040/0=P) و تحریک الکتریکی-بازتوانی ورزشی (038/0=P) کاهش معنی داری نشان داد.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد با توجه به نتایج مطالعه حاضر هنوز نمی توان با قطعیت سمت و سوی اثر بازتوانی حاد ورزشی و تحریک الکتریکی فوت شوک را بر مولکول های چسبان تعیین نمود.

  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، بازتوانی ورزشی، تحریک الکتریکی، مولکول چسبان سلولی، مولکول چسبان عروقی
 • مظفر خزاعی، شیما رحمتی، فاطمه خزاعی، لیلا رضاخانی * صفحات 40-48
  مقدمه

   داربست های سلول زدایی شده بر پایه ی ماتریکس خارج سلولی، با فراهم کردن ساختار سه بعدی و داشتن ترکیبات زیست فعال طبیعی، می توانند شرایط طبیعی بدن را تقلید نمایند. هدف از این مطالعه سلول زدایی، مشخصه یابی و بررسی پوست مرغ به عنوان داربست مورد استفاده در مهندسی بافت می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی، پوست مرغ با ترکیبی از روش های فیزیکی (تلاطم) و شیمیایی (شوینده ی یونی دودسیل سدیم سولفات (SDS)) سلول زدایی شد. محتوای DNA، خصوصیات بافت شناسی، موفولوژی، خواص مکانیکی، زیست سازگاری، خون سازگاری، تورم، ظرفیت نگهداری آب و زاویه ی تماس در داربست های فوق مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

   سنجش محتوای DNA و رنگ آمیزی بافتی، سلول زدایی از پوست مرغ را تایید کرد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی حفظ مورفولوژی داربست را نشان داد. استحکام مکانیکی بافت سلول زدایی شده تا حدود زیادی حفظ شده بود. داربست تهیه شده، سمیت سلولی نداشت و خون سازگاری قابل قبولی را ارایه کرد. تورم، ظرفیت نگهداری آب و زاویه ی تماس در داربست، پتانسیل مناسبی را نشان دادند.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه ی ما نشان داد، پوست مرغ به عنوان یک ماده در دسترس، زیست سازگار، خون سازگار و دارای قابلیت نگهداری رطوبت، می تواند به عنوان کاندیدای مناسب برای آماده سازی داربست برای مطالعات بیشتر در زمینه مهندسی بافت معرفی گردد.

  کلیدواژگان: سلول زدایی، مهندسی بافت، پوست
 • شیوا اسدپور *، الهام زنده دل، مریم انجم شعاع، محراب عسکریانپور، اکرم کرمی دهکردی صفحات 49-58
  مقدمه

   تکنیک های سلول زدایی به طور گسترده ای در ساخت داربست های مناسب برای بازسازی بافت های آسیب دیده استفاده می شوند تا از این طریق به مشکل کمبود بافت های اهداکننده غلبه کنند. ماتریکس خارج سلولی سلول زدایی شده، مزیت های مختلفی از جمله حفظ ویژگی های ریزمحیط طبیعی را نسبت به مواد سنتزی دارد. پرده آمنیون دارای ویژگی هایی از قبیل در دسترس بودن، ارزان بودن، ایمنی زایی کم، اثرات ضدالتهابی و ترمیمی می باشد. از طرفی ژلاتین، یک پلیمر طبیعی و زیست سازگار می باشد که تعاملات مناسب با چسبندگی و رشد سلول ها دارد. از این رو، در این مطالعه داربست های پرده آمنیون سلول زدایی شده-ژلاتین برای کاربرد در مهندسی بافت ساخته شدند و سپس مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  مواد و روش

   در ابتدا پرده آمنیون انسان سلول زدایی شد و میزان سلول زدایی شدن با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ایوزین ارزیابی شد. سپس داربست ها ساخته شدند. بعد از ساخت داربست ها، مشخصه یابی فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی داربست ها انجام شد. علاوه بر این، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از اندومتر رحم بر روی داربست ها کشت داده شدند و میزان زیست سازگاری داربست ها با روش MTT ارزیابی شد.

  نتایج

   نتایج نشان داد که بافت آمنیون به خوبی سلول زدایی شده بود. سطح داربست ها در تصاویر SEM ناهموار بود. تمام داربست ها آب دوست بودند ولی داربست های گروه پرده آمنیون سلول زدایی شده-ژلاتین به دلیل وجود پلیمر ژلاتین آبدوست دارای خاصیت آب دوستی بیشتری بودند. داربست های ساخته شده، جذب آب یا تورم را داشتند. نتایج خواص مکانیکی داربست ها نشان داد که داربست ها دارای استحکام مکانیکی مناسب بودند. همچنین نتایج آزمون زیست سازگاری نشان داد که تکثیر سول های بنیادی مزانشیمی مشتق از اندومتر رحم روی داربست های گروه پرده آمنیون سلول زدایی شده-ژلاتین بیشتر از گروه کنترل (گروه فقط سلول) بود.

  نتیجه گیری

   داربست های ساخته شده با استفاده از پرده آمینون-ژلاتین، پتانسیل مناسبی جهت استفاده در کارهای مهندسی بافت را دارند.

  کلیدواژگان: پرده آمینون، دسلولار کردن، ژلاتین، مهندسی بافت
 • لیدا افتخاری وش *، محمد مجدی زاده صفحات 59-69
  مقدمه

   استفاده از گیاهان به منظور درمان بیماری ها، قدمتی طولانی دارد. امروزه نیز با توجه به عوارض جانبی داروهای رایج، روی آوردن به این منابع طبیعی بیش از پیش الزام آور است. هدف از پژوهش حاضر ساخت و مشخصه یابی نانولیپوزو م های حاوی عصاره شیرین بیان و بررسی سمیت آن بر رده سلولی HFF سالم پوست و MCF-7 سرطان پستان است.

  مواد و روش ها

   ابتدا عصاره شیرین بیان بروش سوکسوله استخراج گردید. با استفاده از روش فیلم نازک، سامانه لیپوزومی از SPC و کلسترول تهیه شد و عصاره شیرین بیان درون لیپوزوم ها بارگذاری شد. بررسی شاخص های فیزیکوشیمیایی آن ها با استفاده از دستگاه های زتا سایزر و SEM انجام و الگوی رهایش عصاره در دمایoC 37 وoC 42 محاسبه گردید. در پایان میزان سمیت این نانوسامانه حاوی عصاره بر رده سلولی MCF-7 سرطان پستان و HFF پوست با روش MTT مورد بررسی قرار گرفته است.

  نتایج

   میزان بارگذاری عصاره، اندازه ذرات، شاخص پراکندگی و پتانسیل زتا، به ترتیب %45/3±16/64، nm131، 0/131 و mV19/1- می باشد. رهایش عصاره در شرایط دمایی مشابه سلول سالم و سرطانی آهسته بود. همچنین عصاره لیپوزومه نسبت به عصاره آزاد سمیت بیشتری بر رده ی سلولی MCF-7 داشته و هر دو از سمیت کمی بر رده ی سلولی HFF برخوردارند.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج، سامانه ی لیپوزومی حاوی عصاره با برخورداری از ویژگی های فیزیکوشیمیایی و سمیت بالا بر رده ی سلولی MCF-7 و سمیت کم بر رده سلولی HFF، می تواند حامل مناسب برای رسانش ترکیبات گیاهی به سلول های هدف باشد.

  کلیدواژگان: فیبروبلاست، نانوذرات، سرطان پستان، شیرین بیان، لیپوزوم
|
 • Narges Nikoonahad Lotfabadi, Milad Akhlaghi, Maryam Entezari, Shayesteh Shahriary, Bibi Fatemeh Haghiralsadat * Pages 1-11
  Introduction

  Ovarian cancer is one of the most common causes of cancer-related deaths in women. Therefore, this study aimed to produce and analyze nanoliposomes that encapsulate ginger essential oil and assess its cytotoxic effects on the A-2780 ovarian cancer cell line, comparing it to the unencapsulated essential oil.

  Methods

  Following the extraction of ginger essential oil using the Clevenger apparatus, liposomes containing the oil were created using the thin film method, and the essential oil was then incorporated into them using the hydration method. Next, the encapsulation efficiency and release pattern of the essential oil from the liposome were assessed using the spectrophotometry method. Physicochemical properties of the synthesized nanosystems, like size, PDI, zeta potential, morphology, and the lack of interaction between essential oils and liposomes, were investigated using DLS, SEM, and FTIR methods, respectively. Finally, the cytotoxicity effect of the synthesized nanosystems on ovarian cancer cells was measured using MTT assay.

  Results

  In this study, we successfully produced nanoliposomes incorporating ginger essential oil with an encapsulation efficiency of 56.41 ± 3.21%, a size of 85.72 ± 4.38 nm, a PDI of 1.48 ± 0.58, a zeta potential of -19.17 ± 1.19, and suitable morphology. These nanoliposomes exhibited a slow and semi-controlled release pattern, with a maximum essential oil release rate of 62.5 ± 2.41% over 48 hours. The nanosystems and essential oil did not exhibit any chemical interaction, and the encapsulation of the essential oil enhanced its anti-cancer properties when compared to its free form on ovarian cancer cells.

  Conclusion

  The results of this study showed that synthesized nano-liposomes with appropriate physicochemical properties can serve as effective nano-carriers for delivering ginger essential oil to cancer cells.

  Keywords: Ovarian cancer, Ginger essential oil, Nano liposomes, Encapsulation efficiency
 • Ali Talebi, Fatemeh Rahimi Shourmasti, Saba Niknamfar, Mehdi Khodamoradi, Seyedeh Masoumeh Seyedhosseini, Raheleh Rafaiee, Hossein Shabani, Nasser Mogharabian, Hamed Ghazvini * Pages 12-20
  Introduction

  Empathy is one of the special cognitive functions that play an important role in the evolution of social behaviors and the formation of social memory. Testosterone have neuroprotective effects against cognitive and behavioral disorders and may be very important in the development of social and cognitive behaviors. Therefore, this study investigated the role of testosterone hormone in social behaviors, novel object recognition memory, and anxiety-like behaviors in a rat model of empathic pain.

  Methods

  In this study, 32 gonadectomized male rats were divided into four groups: control, pain, observer + vehicle (castor oil), and observer + testosterone. The emotional pain experienced by a family member who received five formalin injections was socially transferred to the observing rat within the same family through observation. The observation groups received vehicle or testosterone before observing the suffering of mice. Then, social memory, novel object recognition memory, and anxiety-like behaviors were tested.

  Results

  The results indicated that in the pain group, both social memory and novel object recognition memory were impaired compared to the control group, and anxiety-like behaviors were increased. Conversely, testosterone injection partially improved social memory and novel object recognition memory deficits, and reduced anxiety-like behaviors compared with the observer+vehicle group.

  Conclusion

  In conclusion, empathy causes anxious behavior and social and novel object recognition memory impairments. Furthermore, testosterone hormones can play a protective role against cognitive and behavioral damages caused by empathy in rats.

  Keywords: Empathy, Testosterone, Social memory, Novel object recognition memory, Anxiety
 • Alireza Zakeri *, Maryam Yaghobi, Saeed Khalili, Zahra Sadat Hashemi, Navid Pourzardost Pages 21-31
  Introduction

  Large quantities of dyes, including refractory azo dyes, are discharged directly into wastewater from the textile and petroleum industries and can be removed by bioremediation. In this study, bioinformatics tools were used to modify the structure of the enzyme azuridactase to improve its performance in degrading these dyes, including methyl red.

  Methods

  The amino acid sequence of the azoridactase enzyme was obtained from the UniProt database. The three-dimensional structure of the enzyme was predicted using modeling tools, and the best model was determined using Qmean web software. Due to the close proximity of the active site of this enzyme to that of Bacillus Smithii, the substrate (methyl red) was docked to a three-dimensional model of the active site using the PyRx program. Potential mutations at the active site were identified through sequence alignment. The exerted mutations were examined regarding the changes in binding energy and the interaction network.

  Results

  The structure generated by Robetta was chosen as the best model for the Q9X4K2 sequence. The mutagenesis results, in terms of binding energy and interaction plot, indicated that the optimal mutation involves changing proline 132 to serine. This mutation reduces the binding energy between methyl red and azoridactase from -6.9 kcal/mol to -7.4 kcal/mol. Furthermore, an examination of the interaction network in the mutant protein revealed the formation of a new hydrogen bond.

  Conclusion

  The reduced binding energy between the enzyme and methyl red suggests that the enzyme is more favorably positioned towards the substrate, thereby enhancing the enzyme's efficacy in degrading azo dyes.

  Keywords: Azuridactase, Bioinformatics, Azo dye, Bioremediation
 • Mojtaba Khansooz *, Mohamad MalekiPooya Pages 32-39
  Introduction

  Control of inflammatory factors after myocardial infarction is one of the factors affecting the recovery of myocardial infarction patients due to lack of adequate myocardial blood flow. Therefore, this study aimed to investigate the effect of exercise rehabilitation with electrical stimulation on serum ICAM and VCAM levels in rats with myocardial infarction.

  Methods

  In this experimental study, 40 Wistar rats (8 weeks old, weight 220±30g) were randomly divided into four groups after infarction: infarction, infarction-exercise rehabilitation, infarction-electrical stimulation, and infarction-exercise rehabilitation-electrical stimulation. Myocardial infarction was induced by two subcutaneous injections of isoproterenol (150 mg/kg) 24 hours apart. The intervention groups underwent one session of exercise rehabilitation (treadmill at 20 m/min for 1 hour) and electrical stimulation (foot shock device at 0.5 mA for 20 minutes). Immediately after the intervention, the levels of ICAM and VCAM in the serum were determined by ELISA. One-way ANOVA and Tukey post hoc test were used to analyze the data at the significance level of P<0.05.

  Results

  The results showed that electrical stimulation caused a significant increase (P=0.021) in serum ICAM levels in infarct samples. However, serum VCAM levels showed a significant decrease in the electrical stimulation (P=0.040) and electrical stimulation-exercise rehabilitation (P=0.038) groups.

  Conclusion

  According to the results, it is not yet possible to determine with certainty the direction of the effect of acute exercise rehabilitation and electrical foot shock stimulation on adhesion molecules.

  Keywords: Myocardial infarction, Exercise rehabilitation, Electrical stimulation, Cell adhesion molecule, Vascular adhesion molecule
 • Mozafar Khazaei, Shima Rahmati, Fatemeh Khazaei, Leila Rezakhani * Pages 40-48
  Introduction

  Decellularized extracellular matrix scaffolds, with a three-dimensional structure and natural bioactive compounds, can mimic the natural conditions of the body. This study aimed to decellularize, characterize, and explore the potential use of chicken skin as a scaffold in tissue engineering.

  Methods

  In this experimental study, the chicken skin was decellularized with a combination of physical (agitation) and chemical [ionic detergent sodium dodecyl sulfate (SDS)] methods. DNA content, histological characteristics, morphology, mechanical properties, biocompatibility, blood compatibility, swelling, water retention capacity, and contact angle of the scaffold were investigated.

  Results

  The decellularization of chicken skin was confirmed through DNA content assay and tissue staining. Electron microscope images demonstrated the preservation of scaffold morphology. Besides, the mechanical strength of the decellularized tissue was largely maintained. The prepared scaffold exhibited non-cytotoxic properties and showed acceptable compatibility with blood. Additionally, the scaffold displayed promising characteristics in terms of swelling, water retention capacity, and contact angle.

  Conclusion

  Our study's findings indicate that chicken skin, as a readily available material, is biocompatible, hemocompatible, and capable of retaining moisture. Therefore, it can be considered a suitable candidate for scaffold preparation in future tissue engineering research.

  Keywords: Decellularization, Tissue engineering, Skin
 • Shiva Asadpour *, Elham Zendedel, Maryam Anjomshoa, Mehrab Askariyanpoor, Akram KaramiDehkordi Pages 49-58
  Introduction

  Decellularization techniques are widely used in the fabrication of suitable scaffolds for the regeneration of damaged tissues, addressing the issue of insufficient donor tissues. The amnion membrane has qualities such as availability, affordability, low immunogenicity, and anti-inflammatory and regenerative effects. Gelatin is a natural and biocompatible polymer with favorable interactions for cell adhesion and growth. Thus, this study focused on creating and assessing gelatin-decellularized amniotic membrane scaffolds for potential use in tissue engineering.

  Methods

  Initially, the amniotic membrane underwent decellularization, and the extent of this process was assessed using hematoxylin-eosin staining. Following the fabrication of the scaffolds, their physical, chemical, and mechanical properties, were characterized. Additionally, mesenchymal stem cells derived from the uterine endometrium were cultured on the scaffolds, and their biocompatibility was assessed through an MTT assay.

  Results

  The findings indicated successful decellularization of the amnion tissue. Scanning electron microscope (SEM) images revealed a rough surface on the scaffolds. While all scaffolds exhibited hydrophilic properties, those made of the gelatin-decellularized amniotic membrane were particularly hydrophilic due to the presence of the hydrophilic gelatin polymer in their structure. The constructed scaffolds demonstrated water absorption and swelling. Additionally, the results of the mechanical properties assessment indicated that the scaffolds possessed adequate strength. In terms of biocompatibility, the proliferation of stem cells derived from the uterine endometrium on the scaffolds surpassed that of the control group (cell only).

  Conclusion

  The scaffolds fabricated with amino-gelatin curtains show promising potential for use in tissue engineering applications.

  Keywords: Amniotic membrane, Decellularization, Gelatin, Tissue engineering
 • Lida Eftekhari-Vash *, Mohammad Majdizadeh Pages 59-69
  Introduction

  The use of plants to treat diseases has a long history. Today, due to the side effects of common drugs, turning to these natural resources is more mandatory than before. This study aimed to construct and characterize nanoliposomes containing Glycyrrhiza glabra extract and to evaluate its toxicity on healthy HFF cell lines and MCF-7 breast cancer cell lines.

  Methods

  Initially, licorice extract was obtained using a succulent extraction method. Subsequently, a liposomal system was prepared from SPC and cholesterol using the thin film method, and Glycyrrhiza glabra extract was loaded into the liposomes. Their physicochemical parameters were investigated using zeta-sizer and SEM devices, and the release pattern of the extract was calculated at 37ºC and 42 ºC. Finally, the toxicity of this nanosystem containing the extract on the MCF-7 breast cancer cell line and HFF skin was investigated by the MTT method.

  Results

  Encapsulation, particle size, polydispersity index, and zeta potential are 64.16±3.45%, 131 nm, 0.131, and -19.1 mV, respectively. Release of the extract was slow at similar temperatures to healthy and cancer cells. Also, liposome extract was more toxic to the MCF-7 cell line than free extract, and both were less toxic to the HFF cell line.

  Conclusion

  The findings showed that the liposomal system incorporating the extract had advantageous physical and chemical characteristics. It also displayed high toxicity on the MCF-7 cell line but low toxicity on the HFF cell line. This indicates that the liposomal system may be a promising method for delivering plant compounds to specific cells.

  Keywords: Liposome, Glycyrrhiza glabra, Breast cancer, Fibroblasts, Nanoparticle