ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت ترافیک (مطالعه موردی کلان شهر اصفهان)

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت ترافیک کلان شهر اصفهان است. نوع پژوهش، کاربردی - توسعه ای و روش پژوهش، اسنادی و پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس.اس و برای رتبه بندی مولفه ها و نماگرهای موثر بر مدیریت ترافیک از مدل «تاپسیس» و «ویکور» استفاده شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای عوامل فرهنگ ساز ترافیک و افزایش سواد ترافیکی با سطح معنی داری (000/0sig:) رابطه وجود دارد و به تبع آن هرچه سواد ترافیکی بیشتر احساس گردد، به همان اندازه مشارکت شهروندان در مدیریت ترافیک افزایش می یابد و برعکس، هرچه میزان مشارکت شهروندان در مدیریت ترافیک افزایش یابد، به همان اندازه نیز ترافیک کاهش خواهد یافت. بر اساس تحلیل های آماری صورت گرفته، مولفه های فرهنگ سازی و آموزش ترافیک در اولویت اول، اصلاح سخت افزاری و مدیریت سفر در اولویت دوم، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در اولویت سوم و توسعه حمل ونقل همگانی در اولویت چهارم، افزایش سیاست های عرضه ترافیک در رتبه پنجم و نهایتا معکوس عوامل ترافیکی آسیب زا در سلامت روان در رتبه ششم قرار گرفته اند.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که از 6 مولفه موثر در تحقق فرهنگ ترافیک در کلان شهر اصفهان، وجود یکی مستلزم وجود دیگری است؛ برای مثال اگر زیرساخت های ترافیک نظیر چراغ راهنما، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، پارکینگ ها و غیره به اندازه کافی در سطح معابر شهری وجود نداشته باشد، به همان اندازه نیز قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رفتارهای ترافیکی شهروندان نیز تحت تاثیر این مولفه ها قرار خواهد گرفت که در خاتمه پیشنهاد هایی ارائه شده که نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه ریزان شهری و برنامه ریزان حمل ونقل و ترافیک در کلان شهر اصفهان می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -213
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060407 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.