تاثیر عصاره ‏های‏ آبی و پودر خشک برخی از گیاهان بر نماتدهای ریشه‏ گرهی Meloidogyne incognita و M. javanica در شرایط گلخانه‏ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ترکیبات شیمیایی موجود در برخی از گیاهان، اثر بازدارندگی روی فعالیت نماتدهای ریشه‏گرهی (Meloidogyne spp.) دارند. در این مطالعه تاثیر عصاره آبی و یا پودر خشک تعدادی از گیاهان بر فعالیت دو گونه M. incognita و M. javanica در خاک سترون و خاک مزرعه بررسی گردید. تیمار لاروهای سن دو گونه های مذکور با عصاره آبی 25 گیاه در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که عصاره های منداب، فلفل زینتی، ترخون، کنجد، کرچک، کنگر، زیتون تلخ و گوش‏بره باعث مرگ‏ بیش از 50% لاروهای هر دو گونه پس از 48 ساعت شدند. در خاک سترون، عصاره سلوی با 9/78% و بذر گلرنگ با 9/46% کاهش فاکتور تولیدمثل، به‏ترتیب در M. incognitaو M. javanica، روی گوجه‏فرنگی رقم ارلی‏اوربانا موثرترین تیمارها بودند. عصاره‏های خارلته و منداب نیز فاکتور تولیدمثل هر دو گونه را کاهش دادند، ولی هیچ‏یک از تیمارها بر وزن تر و خشک شاخساره تاثیری نداشتند. در خاک مزرعه، عصاره‏های منداب با 2/57% و کرچک با 0/51% کاهش فاکتور تولیدمثل، به‏ترتیب در M. incognitaو M. javanica بیشترین تاثیر را در بین عصاره‏های منداب، کرچک، ترخون و خارلته داشتند. همه تیمارهای اعمال شده در خاک مزرعه باعث افزایش معنی‏دار وزن تر شاخساره گوجه‏فرنگی آلوده شد‏ند. در خاک سترون، پودر خشک سلوی و خارلته، به‏ترتیب با 3/70% و 7/49% کاهش فاکتور تولیدمثل M. incognita، نسبت به منداب، فلفل زینتی، کرچک، زیتون تلخ و بذر گلرنگ تاثیر بیشتری داشتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2060926 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!