طراحی کنترل کننده ردیاب برای سیستم های غیرخطی کلیدزننده با حضور تاخیر زمانی در ورودی کنترلی و متغیرهای حالت سیستم

پیام:
چکیده:

در این مقاله، برای سیستم‌های کلیدزننده غیرخطی با حضور تاخیر زمانی در ورودی کنترلی و متغیرهای حالت سیستم، در دو حالت، ابتدا با زیرسیستم‌های پایدار و سپس با تعدادی زیرسیستم ناپایدار، کنترل‌کننده ردیاب مناسب طراحی شده است. در گام اول، تحت فرضیات و شرایطی که برای سیستم کلیدزننده غیرخطی با تاخیر زمانی در نظر گرفته شده است و همچنین با استفاده از یک تابع لیاپانوفی جدید کراسوفسکی، بیشترین حد تاخیر برای پایداری نمایی همه‌جانبه سیستم موردنظر، در ابتدا برای حالتی که تمام زیرسیستم‌های سیستم کلیدزننده موردنظر پایدار باشند، به‌دست آورده شده است. سپس با تعمیم تابع لیاپانوفی، بیشترین حد تاخیر برای سیستم کلیدزننده موردنظر، برای حالت این‌که زیرسیستم‌های سیستم موردنظر ناپایدار باشند، به‌دست ‌آورده شده است. برای هر دو حالت، ابتدا با زیرسیستم‌های پایدار و سپس با تعدادی زیرسیستم‌های ناپایدار، کنترل‌کننده ردیاب، طراحی شده است. درنهایت نیز با ارائه یک مثال، موثر بودن روش طراحی موردنظر، نشان داده شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1175 -1184
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071604 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!