بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در ناجا

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، تاثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در ناجا می باشد. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن را کارکنان ستادی فرماندهی انتظامی استان مازندران تشکیل می دهد. نمونه آماری شامل 219 نفر که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها با استفاده از روش میدانی انجام گردید. به این منظور از پرسش نامه استاندارد ساختار سازمانی و از پرسش نامه استاندارد چابکی سازمانی استفاده گردید. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ به ترتیب 0/808 و 0/868 مورد سنجش و تایید قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS به دو روش توصیفی و استنباطی(آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی، رگرسیون و فریدمن) تحلیل شده اند. نتایج تحلیل آماری با استفاده ضریب همبستگی اسپیرمن بیانگر تاثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی می باشد. بر اساس نتایج آزمون فریدمن بیشترین میزان تاثیر بر ساختار سازمانی به ترتیب انعطاف پذیری، شایستگی، پاسخ گوئی و سرعت می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071790 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!