طراحی ابزارهای ارزیابی آموزش سرپایی دانشجویان پزشکی

پیام:
چکیده:
مقدمه

آموزش طب سرپایی از مهم‌ترین بخش‌های آموزش بالینی در دوره پزشکی است. عدم برخورداری از ابزار مناسب و استاندارد برای ارزیابی وضعیت آموزش سرپایی یکی از موانع عمده در جهت انجام مطالعات ارزیابی آموزش سرپایی است. لذا این مطالعه با هدف طراحی ابزارهای ارزیابی آموزش سرپایی دانشجویان پزشکی دوره کارآموزی و کارورزی در درمانگاه‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا گردید.

روش‌ها

 این مطالعه از نوع مطالعه توسعه‌ای و روان‌سنجی بود. منابع کسب اطلاعات مورد استفاده شامل منابع معتبر آموزش پزشکی، کوریکولوم آموزشی دوره پزشکی عمومی، مطالعات قبلی صورت گرفته بود. برای استانداردسازی و محاسبه پایایی و روایی به ترتیب از ضریب آلفای کرونباخ، از روش دلفی ونظرخواهی از متخصصین موضوع استفاده گردید.

نتایج

ابزارهای طراحی شده شامل دو پرسشنامه ارزیابی وضعیت آموزش از دیدگاه دانشجویان (پایایی 89/0 و روایی 85/0) و اعضای هیات‌علمی (پایایی 9/0 و روایی 85/0)، یک پرسشنامه ارزیابی رضایت بیماران (پایایی 9/0 و روایی 80/0) و یک چک‌لیست ارزیابی مشاهده‌ای درمانگاه آموزشی (پایایی 95/0 و روایی 82/0) بود.

نتیجه‌گیری

 ابزارحاصل از این مطالعه در مقایسه با ابزار مطالعات صورت گرفته در گذشته به طور هم‌زمان وضعیت آموزش سرپایی را از دیدگاه هر سه عنصر دخیل، شامل آموزش دهنده، فراگیر و بیمار مورد ارزیابی قرار می‌دهد که حائز اهمیت است. ارزیابی درمانگاه‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی با ابزارهای حاصل از این مطالعه در آینده می‌تواند ضمن ارائه تصویری روشن از وضعیت موجود، امکان دستیابی به اطلاعات قابل مقایسه بین مراکز آموزشی را فراهم سازد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
403 -409
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071877 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!