اندازه گیری چندمسیری در دریا، شبیه سازی و تخمین کانال آکوستیکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهمیت شناخت کانال آکوستیک زیرآب و اثرات آن روی سیگنال های آکوستیکی، با توجه به کاربردهای فراوان آن در زمینه های مختلف مانند پایش محیط، اکتشاف در اقیانوس ها و عملیات نظامی، روزبه روز در حال افزایش است. در مقاله حاضر به شبیه سازی اثر چند مسیری در محیط زیر آب، بر اساس مدل سازی ها پرداخته و با حل معادله های سیگنال دریافتی در یک آرایه چندسنسوری، نتایج حاصله در خصوص تابع توزیع چگالی احتمال، کشیدگی، چولگی، کپستروم، تابع پراکندگی، تاخیر پخش شدگی کانال و میزان انعکاس موجود در کانال ارائه شده است. رفتار سیگنال در یک آرایه خطی، نسبت به یک منبع ثابت با مدل سازی سیگنال دریافتی بررسی و تحلیل شده است. همچنین اندازه گیری های میدانی در خصوص بررسی پدیده چند مسیری در دریا صورت پذیرفته و سناریوی اندازه گیری، تحلیل سیگنال و نتایج در خصوص پاسخ ضربه و رفتار آماری سیگنال در آزمون میدانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های واقعی، تطابق مناسبی با توزیع ناکاگامی برای اندازه سیگنال آکوستیکی عبوری از دریا نشان داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
133 تا 148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073644 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!