بیان ژن های کد کننده آنزیم آروماتازی CYP19 (a,b) در دوره تکامل لاروی ماهی زبرا (Danio rerio Hamilton, 1822)

پیام:
چکیده:

سیتوکروم P450 آروماتاز (CYP19) یک آنزیم استروئیدساز است که مسئول تبدیل آندروژن به استروژن است و نقش مهمی در تمایز جنسی رشد و چرخه تولید مثل در مهره داران ایفا می نماید. در ماهی زبرا دانیو، دو نوع ژن CYP19 شامل CYP19a و CYP19b شناسایی شده است. در این تحقیق، بیان ژن های کد کننده آنزیمی CYP19a و CYP19b در دوره تکامل ماهی زبرا دانیو در روزهای 4، 7، 10، 15، 30 و 45 پس از تفریخ بررسی شد. نرمال سازی بیان ژنهای هدف با استفاده از ژن رفرنس β-actin صورت گرفت. میزان تغییرات سطوح بیان ژن های مذکور در دوره های تکامل لاروی به لحاظ آماری معنی دار بود (01/0P<). نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار بیان ژن CYP19a به ترتیب در روزهای 45 و 10 روز پس از تفریخ بود و بیشترین و کمترین مقدار بیان ژن CYP19b به ترتیب در روزهای 45 و 7روز پس از تفریخ مشاهده گردید. در روزهای 7 و 15 پس از تفریخ بیان نسبی ژن CYP19a بطور معنی داری بالاتر از ژن مرجع بود (01/0P<) و در روزهای 4، 10، 30 و 45 پس از تفریخ بیان نسبی ژن CYP19b بطور معنی داری بیشتر از بیان ژن مرجع گزارش شد (01/0P<). بر طبق نتایج، به نظر می رسد روند افزایشی بیان ژن های مذکور با گذشت دوره لاروی به دلیل توسعه و تکامل غدد تناسلی ماهیان و افزایش سطوح هورمون های جنسی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2078519 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.