کاربرد بینی الکترونیک جهت پایش و استخراج الگوی پیش بینی وضعیت هاضم بیوگاز آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کنترل فرایند و پایش در عملیات تولید بیوگاز  نیازمند اندازه گیری پارامترهای مختلفی می باشد. بنابراین روش هایی که با استفاده از تجهیزات مقاوم و ارزان با سرعت و دقت مناسب، توانایی بیان اثر ترکیبی از پارامترها را نشان دهند ارزش بالایی دارند. در این تحقیق  رابطه بین شاخص حجم تولید روزانه بیوگاز و داده های آرایه حسگری سامانه بینی الکترونیک  ویژه بیوگاز جهت تفسیر و پیش بینی وضعیت هاضم بیوگاز بررسی شده است. جهت تولید بیوگاز از هاضم های یک لیتری ناپیوسته (Batch) در دمای مزوفیل با ترکیب های مختلف دو نوع خوراک  استفاده شد. وضعیت هر هاضم با توجه به نرخ تولید بیوگاز آن به دو گروه متعادل و نامتعادل تعریف شد. داده های آرایه حسگری هر هاضم نیز با روش تحلیل خوشه بندی (CA) به دو گروه 1 و2 تقسیم شدند که به ترتیب با گروه متعادل و نامتعادل متناظر هستند. با تحلیل دو نمودار اسکور داده ها و همبستگی حسگرها در PCA، مشخص شد که دو حسگر MQ4 و MQ136  به عنوان شاخص های اصلی جهت تشخیص دو گروه و بقیه حسگرها نیز در تفسیر وضعیت هاضم نقش دارند. با داده های آرایه حسگری جمع آوری شده از هاضم ها، الگوی پیش بینی وضعیت آنها توسط تحلیل تفکیک خطی (LDA) با دقت طبقه بندی 100% و مقدار خطای  0476/0 استخراج شد. دقت پیش بینی الگو در تشخیص وضعیت هاضم  25/81 درصد است.

زبان:
فارسی
صفحات:
811 تا 821
لینک کوتاه:
magiran.com/p2080589 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!