درباره نشریه
ISSN:
2008-4803
eISSN:
2423-7841
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند84
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر کیومرث ابراهیمی
سردبیر:
دکتر کرامت الله رضایی
مدیرداخلی:
منیره کریمی
تلفن:
026-32822642
دورنگار:
026-32822642
سایت اختصاصی:
ijbse.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دفتر مجلات تخصصی، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/24
مدیر مسئول
دکتر کیومرث ابراهیمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب
Kumars Ebrahimi
Professor
University of Tehran
Specialist: Water Resources Engineering
سردبیر
دکتر کرامت الله رضایی

رشته تخصصی: علوم صنایع غذایی
Kerama Allsh Rezayi

اعضای تحریریه
دکتر تیمور توکلی هشجین
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ماشینهای کشاورزی
Teymour Tavakoli Hashchin
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Machinery
دکتر محمدعلی سحری
استاد انشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی
Mohammad Ali Sahari
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Food Chemistry, Food Science and Technology
دکتر علی رجبی پور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک ماشینهای کشاورزی
Ali Rajabipour
Professor
University of Tehran
Specialist: Mechanics of Agricultural Machinery
دکتر حمیدرضا قاسم زاده
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ماشینهای کشاورزی
Hamid Reza Ghasemzade
Professor
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Machinery
دکتر محمد شاهدی
استاد تمام مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی
Mohammad Shahedi
Full Professor, Food science and technology
Isfahan University of Technology
Specialist: food industry engineering, Agriculture
دکتر حسین مبلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ماشینهای کشاورزی
Hosein Mobli
Professor
University of Tehran
Specialist: Agricultural Machinery
دکتر زهره حمیدی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Zohreh Hamidi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: biotechnology
دکتر زهرا امام جمعه
استاد تمام صنایع غذایی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی، نانوتکنولوژی
Zahra Emamdjomeh
Full Professor, Food Science and Engineering
University of Tehran
Specialist: Food Engineering, food process engineering, Nanotechnology
دکتر فرامرز خداییان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Faramarz Khodaiyan
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Food Science and Technology
مدیرداخلی
منیره کریمی
کارشناس
دانشگاه تهران
Monireh Karimi
Expert
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۲