اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سرسختی روان شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خاص

پیام:
چکیده:
هدف

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سرسختی روان شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه انجام شد.

روش

روش پژوهش، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دارای دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه شهرستان طارم در سال تحصیلی 98- 1397 بود. تعداد 20 نفر از مادران به عنوان نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری در دسترس از مرکز اختلال یادگیری رشد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10) و گروه کنترل (10) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه آموزش (هفته ای 1 جلسه؛ هر جلسه 120 دقیقه) شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های سرسختی اهواز (1377) و سبک پاسخ های نشخواری نولن هوکسیما و مورو (2008) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مکرر و نرم افزار spss 25 تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی به افزایش معنادار سرسختی روان شناختی و مولفه های آن (0/05<p) و کاهش نشخوار فکری مادران دارای دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه منجر شده است (0/05<p).

نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش، استفاده از آموزش ذهن آگاهی در جهت ارتقاء سرسختی روان شناختی و کاهش نشخوار فکری مادران دارای دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه با هدف ایمن سازی روانی آن ها پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083885 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!