عناصر تنظیمی بالادست، ژن های هدف بالقوه و الگوی بیان سه miRNA پاسخ دهنده به تنش خشکی در دو رقم انگور

پیام:
چکیده:
میکروRNAها (miRNAs) به عنوان گروهی از RNAهای کوچک غیرکدکننده نقش مهمی در تنظیم رشد، نمو و پاسخ گیاهان به تنش های مختلف ایفا می کنند. در این تحقیق بیان سه miRNA پاسخ دهنده به خشکی (miR160 ، miR159 و (miR169 با استفاده ازqRT-PCR  در دو رقم انگور متحمل (یاقوتی) و حساس به خشکی (بیدانه سفید) تحت شرایط تنش خشکی مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور شناسایی عناصر تنظیمی بالقوه در پروموتر miRNAهای مورد بررسی، توالی بالادست پیش ساز این miRNAها توسط پایگاه داده ای PlantCARE مورد آنالیز قرار گرفت. موتیف های مرتبط با خشکی مانند ABREها و MBSها در مناطق تنظیمی miRNAها شناسایی شدند. سه فاکتور رونویسی مرتبط با سیگنالینگ هورمون های گیاهی اسید آبسیزیک (ABA) و اکسین به عنوان مهم ترین ژن های هدفmiRNA های مورد بررسی، شناسایی شدند. الگوی بیان miRNAهای مورد بررسی بسته به نوعmiRNA  و نوع رقم، متفاوت بود، به طوری که بیان miRNA159 تحت تاثیر تنش در رقم بیدانه سفید بدون تغییر بود و در رقم یاقوتی افزایش یافت اما بیان miRNA160 وmiRNA169  در دو رقم مورد بررسی به صورت معکوس تغییر یافت. پروفایل بیان وابسته به ژنوتیپ (رقم) نشان داد که پاسخ miRNA ها به تنش خشکی در میان ژنوتیپ های خیلی نزدیک با حساسیت متفاوت به تنش نیز متفاوت است. به طورکلی با توجه به نقش ژن های هدف بالقوه miRNA های مورد بررسی، به نظر می رسد که تغییر بیان miRNAهای ارزیابی شده درنهایت به تحمل بهتر تنش خشکی در رقم یاقوتی منجر می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2087261 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.