طراحی الگوریتم بهینه مبتنی بر خوشه بندی سلسله مراتبی جهت تفکیک رشته پالس های راداری در پردازنده ESM

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

استخراج اطلاعات سیگنال هایی که توسط یک سیستم ESM در محیط شلوغ پالسی دریافت می شود، اولین گام شنود راداری است. قدم بعدی تفکیک پالس های راداری بر اساس داده های مرحله قبل، شناسایی منابع انتشاری و عوامل تهدید است. از مشکلات اساسی در بیشتر روش های تفکیک، انتخاب مناسب مراکز اولیه جهت خوشه بندی است. در الگوریتم پیشنهادی، ابتدا ماتریس تشابه برای داده های ورودی بر اساس شعاع همسایگی تعریف شده، تولید می گردد. سپس با تحلیل کدهای ماتریس تشابه و انتخاب سطرهای با بیشترین کد تشابه، دسته های متراکم تر به ترتیب جدا می شوند. ساختار این الگوریتم روش بهینه ای از الگوریتم های سلسله مراتبی است. در این الگوریتم معیار شباهت نقش به سزایی دارد. با روش به کار رفته در این الگوریتم مقدار محاسبات و تکرار در خوشه بندی سلسله مراتبی به شدت کاهش می یابد.  الگوریتم حاصل نسبت به توابع موجود، داده را بر اساس شعاع همسایگی تعریف شده به تعداد خوشه های از پیش تعیین نشده با اولویت انتخاب دسته های متراکم تفکیک می نماید. از محاسن این روش نسبت به الگوریتم های مبتنی بر روش k-mean، دقت در انتخاب اولیه مراکز خوشه ها است. نتایج خوشه بندی روش پیشنهادی برای نمونه داده های راداری شامل 200 پالس با نتایج روش خوشه بندی حول رهبر که یکی از الگوریتم های مطرح درزمینه خوشه بندی پالس های راداری است، مقایسه و نتایج مطلوب به دست آمده است..

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094560 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!