فهرست مطالب

فصلنامه پدافند غیرعامل
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فاطمه صفاری عیسی لو، حسین نظم فر* صفحات 1-11
  در طول تاریخ سرزمین ها همواره در معرض مخاطرات طبیعی (زلزله ، سیل و مانند آن ها) و مخاطرات انسانی (جنگ) قرارگرفته و باعث خسارات جانی و مالی بسیار زیادی شده است. لذا اهمیت پدافند غیرعامل، قبل و بعد از بحران در راستای کنترل و کاهش خسارات وارده غیرقابل انکار می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی کاربری اراضی شهری با تاکید بر پدافند غیرعامل می باشد که به صورت موردی در شهر اردبیل انجام شده است. روش پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و جهت تعیین راهبردها از مدل SWOT استفاده شده است. یافته های حاصله از پیاده سازی مدل مزبور نشان می دهد، بیشترین امتیاز وزنی به دست آمده، مربوط به نقاط تهدید با مقدار 3/64 و کمترین امتیاز وزنی به دست آمده، مربوط به نقاط قوت با مقدا2/87 می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه ریزی کاربری اراضی در شهر اردبیل، از لحاظ پدافند غیرعامل به راهبردهای تدافعی نزدیک تر می باشد و شهر اردبیل فاقد برنامه ریزی جامع در زمینه پدافند غیرعامل می باشد. با توجه به اینکه بیشترین امتیاز وزنی به دست آمده مربوط به عامل بیرونی (تهدید) کاربری اراضی شهر اردبیل می باشد لذا تمهیدات لازم جهت رفع آنها ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، کاربری اراضی، برنامه ریزی شهری، آسیب پذیری، شهر اردبیل
 • ناصر سیاهوشی*، رضا غفارپور صفحات 13-19
  انسان همواره به دنبال راه حلی برای غلبه بر پدیده تاریکی و تولید روشنایی در محیط های تاریک یا کم نور بوده است که با اختراع انواع   چراغ ها و لامپ ها بر این مشکل غلبه کرده است. در وسایل روشنایی فعلی، منبع روشنایی در سقف قرار دارد که دارای مزایایی از جمله توزیع شدت نسبتا یکنواخت نور در کل محیط به مرکزیت محل استقرار منبع و البته معایبی همچون نیاز به سیم کشی در سقف است. در مکان هایی از جمله تونل ها، ساختمان های با سقف بلند، طاق های بسیار بلند و مواردی از این قبیل، علاوه بر هزینه زیاد سیم کشی در سقف، در صورت نیاز به تعمیر یا تعویض منبع روشنایی، در کنار دشواری فراوان و مخاطرات جدی، هزینه مضاعفی باید برای این منظور در نظر گرفت. علاوه بر این، عدم وجود سیم حامل جریان الکتریکی در سقف، از الزامات برخی مکان ها محسوب می شود. در راستای افزایش ایمنی افراد و تجهیزات و کاهش قابل توجه هزینه، و نیز عدم استفاده از سیم حامل جریان الکتریکی در سقف برخی تونل ها یا ساختمان ها به عنوان رعایت اصول پدافند غیرعامل، سامانه روشنایی جدیدی پیشنهاد شده است. این سامانه با به کارگیری منابع نوری LED به عنوان چشمه های روشنایی، استفاده از قطعات اپتیکی موازی ساز، در کنار بکارگیری مجموعه بازتابنده-پراکنده کننده، علاوه بر حذف سیم انتقال جریان الکتریکی از سقف و سهولت در تعمیر یا تعویض منبع نوری، روشنایی مورد نیاز آن محل را نیز تامین نماید. نتایج آزمایش های انجام شده با به کارگیری دو هندسه مختلف برای مجموعه بازتابنده- پراکنده کننده نشان داد که بکارگیری روش پیشنهادی نه تنها موجب کاهش مقدار لوکس نور پراکنده شده در محیط نمی شود؛ بلکه درخشندگی را به مقدار اندکی افزایش هم می دهد.
  کلیدواژگان: منبع روشنایی، لامپ های سنتی، قطعه موازی ساز، مجموعه بازتابنده-پراکنده کننده، لوکس متر
 • سعید طلعتی، رضا اصفهانی* صفحات 21-32

  پیشرفت روزافزون مخابرات، انتقال امن را به یکی از مهم ترین مسایل امروزه تبدیل کرده است. از آنجا که در تصویر ظرفیت پنهان شدن بالایی وجود دارد استفاده از پنهان نگاری تصویر نسبت به سایر روش های پنهان نگاری بسیار مرسوم تر است. در این مقاله از روش پنهان نگاری به روش تبدیل موجک استفاده شده که نتایج نشان می دهد این روش از مقاومت بالایی بهره می برد. و برای تحلیل تصاویر پنهان شده به روش تبدیل موجک الگوریتمی با استفاده از ویژگی های ماتریس  (GLCM) و بردارهای هم رخدادی (DCL) ارایه شده است. پس از بررسی این  مقادیر در تصاویر اصلی و کاور، ویژگی های متفاوت بین این تصاویر استخراج و برای آموزش شبکه عصبی چندلایه  (MLP) استفاده می شوند. مرحله طبقه بندی با استفاده از لایه های این شبکه عصبی انجام شده و الگوریتم پیشنهادی برای پایگاه داده 200 تصویر استاندارد (Casia-Iris)  تست شده است. دقت آشکارسازی %90 تصاویر پنهان شده در روش پیشنهادی برتری این روش نهان کاوی در برابر سایر روش ها را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: پنهان نگاری، نهان کاوی، تبدیل موجک، ماتریس هم رخدادی، شبکه عصبیMLP
 • اصغر عابدینی*، امیر شیخی صفحات 33-48
  آمایش دفاعی در کشوری مانند ایران می تواند در جهت برنامه ریزی و ایجاد موانعی برای بازدارندگی از حملات دشمن و به حداقل رساندن آسیب پذیری ها در شهرها و در راستای مسایل توسعه پایدار و امنیت شهرها، جوامع و زیرساخت های مهم شهری استفاده نمود. در این راستا پژوهش حاضر به پهنه بندی شهر ارومیه با رویکرد آمایش دفاعی پرداخته است. نوع تحقیق بر اساس اهداف کاربردی و ماهیت توصیفی تحلیلی است. به همین منظور ابتدا با مطالعه منابع مرتبط با رویکرد آمایش دفاعی و پدافند غیرعامل تعداد 6 معیار و 22 زیر معیار با توجه به در دسترس بودن اطلاعات برای شهر ارومیه انتخاب شده است. محاسبه وزن شاخص ها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ANP در نرم افزار Super Decision انجام گرفت. سپس با وارد کردن شاخص ها به محیط GIS و پیاده سازی آن ها بر گستره شهر، نقشه های مربوط به هر شاخص تولید شد؛ از تلفیق نقشه های زیرمعیارهای مربوط به هر معیار، نقشه پهنه بندی بر اساس آن معیار خاص و در نهایت از تلفیق این نقشه های 6 گانه، پهنه بندی نهایی آمایش دفاعی شهرارومیه به دست آمد. نتایج حاصل از نقشه همپوشانی معیار ها نشان می دهد حدود 17درصد از سطح شهر در پهنه آسیب پذیری زیاد و 26 درصد در پهنه آسیب پذیری متوسط و 55 درصد در پهنه آسیب پذیری کم قرار گرفته است . در ادامه جهت رتبه بندی مناطق از مدل تصمیم گیری SAW استفاده شده است که حاکی از آسیب پذیری منطقه 2 و 4 بیشتر از مناطق 3 و 1 است.
  کلیدواژگان: آمایش دفاعی شهری، شهر ارومیه، آسیب پذیری، پدافند غیرعامل، فرایند تحلیل شبکه، سیستم اطلاعات جغرافیای GIS
 • شهاب قربانی، علی سعیدی، بلال اروجی* صفحات 49-56
  یکی از مهم ترین چالش های حوادث هسته ای میزان انتشار و تعلیق ذرات پرتوزا در اتمسفر است. اطلاع از رفتار این ذرات در جو مدیریت و تصمیمات بعدی از اتفاقات پیش بینی نشده را بهینه تر خواهد کرد. استفاده از ذرات پرتوزای طبیعی به عنوان ردیاب های محیطی برای مطالعه آلاینده های اتمسفری یکی از مطالعات کلیدی و مهم در انجام تحقیقات اتمسفری است. برای بررسی تعیین غلظت رادیونوکلییدهای سرب 210، بیسموت 210 و پلونیم 210 و همچنین تخمین زمان اقامت برای کل ذرات معلق پرتوزا به صورت ماهانه از آبان ماه 1400 الی مهرماه 1401 در شهر تهران نمونه برداری صورت گرفت. نمونه ها توسط پمپ نمونه بردار حجم بالا با دبی متوسط 5/1 مترمکعب در دقیقه با بازه زمانی 6 تا 12 ساعت انجام و در سازمان انرژی اتمی آماده سازی و شمارش شدند. نتایج میانگین ماهیانه غلظت رادیونوکلییدها نشان می دهد که بیشترین مقدار اندازه گیری شده برای سرب 210 در مهرماه با mBq/m3 25/1 بود. متوسط غلظت سالیانه برای این پارامتر در حدود mBq/m3 89/0 بود که کمترین مقدار آن در فروردین ماه با مقدار mBq/m3 42/0 ثبت شد. نتایج نشان از افزایش نسبی در غلظت این متغیر برای فروردین و اردیبهشت ماه و کاهش نسبی برای شهریور و دی ماه بود. میانگین غلظت اندازه گیری شده برای متغیر پلونیم 210 در کل دوره حدود   mBq/m3058/0 بود. همچنین  mBq/m3095/0 در آذر ماه به عنوان بیشترین غلظت و mBq/m3 032/0 در دی ماه به عنوان کمترین مقدار اندازه گیری شده برای این رادیونوکلیید است. همین روند برای بیسموت 210 نیز با میانگین کلی mBq/m3 42/0 برای دوره بررسی مشاهده شد. بیشترین و کمترین مقدار اندازه گیری شده برای این رادیونوکلیید در کل دوره بررسی به ترتیب 85/0 و 18/0 mBq/m3 بود. طبق نتایج به دست آمده بر مبنای سرب 210/ پلونیم 210 میانگین زمان اقامت ذرات معلق 1/20 روز تخمین زده شد. بر این اساس تیرماه با میانگین 5/22 روز و دی ماه 8/17 روز به عنوان بیشترین و کمترین زمان اقامت اندازه گیری شده در این کار پژوهشی تخمین زده شد. نتایج به دست آمده می تواند در تدوین سناریوهای انتشار و استنشاق ذرات پرتوزای ناشی از حوادث هسته ای کمک نماید.
  کلیدواژگان: ذرات معلق پرتوزا، زمان اقامت اتمسفری، اکتیویته ذرات، غلظت، هوای تهران
 • امید مبارکی*، مرضیه اسمعیل پور، واحد ابراهیمی صفحات 57-74
  از گذشته های دور تاکنون مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی) اجزای جدایی ناپذیر زندگی انسان ها بوده اند. شناخت عمیق حوزه ها و قلمروها و در نظر گرفتن تمهیدات لازم ما را در رویارویی با مخاطرات یاری می کند. اما مهم ترین عاملی که در هنگام بروز حوادث طبیعی و انسانی، منجر به وقوع بحران می شود، آسیب پذیری کالبدی ابنیه است. آسیب پذیری سکونتگاه های شهری، فضاهای بی دفاع، محلات ناامن، شهرهایی با معماری غلط، همه و همه از عوامل تهدیدکننده امنیت شهری و اجتماعی هستند. در مقیاس شهری پدافند غیرعامل راهبردی برای کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری در برابر مخاطرات شامل طبیعی و انسان ساخت است. بنابراین هدف این تحقیق ارزیابی آسیب پذیری مساکن شهر مهاباد از منظر پدافند غیر عامل است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای GIS و Expert choice استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بعد از مقایسه زوجی شاخص های تحقیق با مدل AHP، شاخص کیفیت ابنیه با وزن 137/0 بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. و شاخص های عمر ابنیه و سکونت غیرمعمول و کاربری های خطرزا به ترتیب 112/0 و 111/0 ، 101/0 در جایگاه های دوم و سوم و چهارم قرار گرفته است و در آخر هم معیار شیب زمین و عرض معابر با 022/0 قرار دارند. هندسه نامنظم بافت شهری مهاباد، رشد طبیعی شهر ، وجود اسکان های غیر رسمی و بافت قدیم و فرسوده در بخش مرکزی شهر، وجود قطعات مسکونی با مساحت کمتر در بافت جنوبی و مرکزی شهر، زمینه های آسیب پذیری بافت شهری را میسر ساخته اند و در صورت وقع بحران های طبیعی و انسانی این بافت ها بشدت آسیب خواهند دید و خسارات مالی و جانی زیادی را به بار خواهد آورد.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، مساکن شهری، پدافند غیر عامل، شهر مهاباد
 • محمد عباسیان*، شایان شاپوریان صفحات 75-83
  از بارزترین جنبه های موفق مدیریت و برنامه ریزی در دوران جنگ تحمیلی، مدیریت امداد به مجروحان در قالب برپایی بیمارستان های صحرایی نظامی با رویکردهای پدافند غیرعامل بود. به طوری که اقدام یادشده از ایجاد یک چادر و یا یک چارچوب مسقف برای امدادرسانی در اوایل جنگ، به ساخت بیمارستان های صحرایی با لحاظ الزامات پدافند غیرعامل (بیمارستان های صحرایی ضد انفجار با استفاده از سازه های بتنی استتار شده در عمق زمین) توسعه یافت. در نتیجه این اقدام متوسط مدت زمان اعزام مجروحین جنگی دوران دفاع مقدس در برخی از جبهه های نبرد حق علیه باطل به مراکز درمانی در اواخر دوران جنگ تحمیلی و با رعایت الزامات پدافند غیرعامل به کمتر از یک ساعت کاهش یافت. عوامل مختلفی در ساخت و برپایی بیمارستان صحرایی موثر است که می تواند ضمن رعایت الزامات پدافند غیرعامل، منجر به بهبود عملکرد بیمارستان و کاهش ریسک های ساخت و برپایی آن شود. شناسایی این عوامل در قالب الگویی علمی در دوران بروز بحران های غیرنظامی (نظیر بحران ناشی از اپیدمی کووید-19) در ساخت و برپایی بیمارستان صحرایی غیرنظامی با رویکرد پدافند غیرعامل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ارتباط بین این عوامل به منظور تسهیل مدیریت و ارایه خدمات به مجروحان در دوران جنگ و بحران های احتمالی با رویکرد پدافند غیرعامل انجام گرفت. در همین راستا در پژوهش حاضر، یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی طراحی و آزمون گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است که در آن از معادلات ساختاری اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری شامل خبرگان علمی- نظامی هستند که 17 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدف مند و روش دلفی و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، روش مصاحبه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر شش بعد، 11 عامل و 66 سنجه است. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج معیار های الگوی اندازه گیری (معیار های قابلیت اطمینان سنجه، پایایی الگوی اندازه گیری و واگرایی-همگرایی سازه های الگو) و نیز معیارهای الگوی ساختاری (معیارهای ضریب تعیین و تناسب پیش بینی الگو) حاکی از برازش مطلوب الگوی پیشنهادی دارد. همچنین بر اساس نتایج t-Value، فرضیه اصلی و همه فرضیه های فرعی تایید شدند. نتایج حاکی از تاثیر مستقیم بعد «کیفیت مدیریت و فرماندهی بیمارستان صحرایی» بر ابعاد «تامین منابع مالی برای فراهم آوری تجهیزات تخصصی شناسایی و درمانی»، «فراهم آوری زیرساخت های عمومی و تخصصی» و نیز «فراهم آوری منابع انسانی» است. البته  بعد «کیفیت مدیریت و فرماندهی بیمارستان صحرایی» بر ابعاد «کیفیت امور درمانی» و «کیفیت آماد و پشتیبانی» بیشترین تاثیر را دارد. همچنین نتایج نشان داد علاوه بر اینکه بعد «کیفیت مدیریت و فرماندهی بیمارستان صحرایی» به طور مستقیم، مثبت و معناداری بر ابعاد «فراهم آوری زیرساخت های عمومی و تخصصی» و نیز «فراهم آوری منابع انسانی بیمارستان» تاثیر می گذارد؛ بعد «تامین منابع مالی برای فراهم آوری تجهیزات تخصصی شناسایی و درمانی»، نیز نقش میانجی گری کامل در این دو رابطه ایفا می کند.
  کلیدواژگان: بیمارستان صحرایی، پدافند غیرعامل، مدیریت و فرماندهی، درمان، زیرساخت، منابع انسانی، مالی- اداری و آماد و پشتیبانی
 • سید رضا کریمی*، عبدالرحمن کشوری صفحات 85-99

  تعیین شاخص های موثر در ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی در ارتقای سلامت نیروی انسانی بسیار اثرگذار و مهم است. هدف اصلی از این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر بر ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی تهران است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر اجرا توصیفی - پیمایشی است. سالن های سرپوشیده چندمنظوره (اعم از تمرینی، مسابقه ای، شهری و اقشاری) و همچنین همه استخرهای سرپوشیده در بخش تحلیل زمین ها و اماکن ورزشی به تعداد 212 مورد ارزیابی شد. جامعه آماری در این تحقیق مراجعه کنندگان، عوامل اجرایی و مدیران زمین ها و اماکن ورزشی (به تعداد 130 نفر) بوده و نیز حجم نمونه با جدول مورگان 97 نفر به دست آمد. پرسشنامه محقق ساخته با 86 شاخص در 5 مولفه طراحی و بین کارشناسان توزیع گردید. یافته ها نشان می دهد به ترتیب شاخص A4 (ایمنی حفاظ و    شیشه های نشکن پنجره های مشرف به پارکینگ و انباری) با میانگین 05/4 در مولفه ایمنی ورودی ها، زمین ها و اماکن ورزشی، شاخص B42 (ایمنی راهروی بین صندلی ها) با میانگین 71/3 در مولفه ایمنی جایگاه تماشاچیان و سرویس های بهداشتی، شاخصC60 (ایمنی میله های محافظ در ابنیه و اماکن) با میانگین 83/3 در مولفه ایمنی تاسیسات و تجهیزات،  در مولفه بهداشت ورودی ها، زمین ها و اماکن ورزشی، شاخص D69 (بهداشت بوفه و انبارها) با میانگین 79/3 در مولفه بهداشت ورودی ها، زمین ها و اماکن ورزشی و شاخص E81 (بهداشت سرویس های آبخوری) با میانگین 26/3 در مولفه بهداشت جایگاه تماشاچیان و سرویس های بهداشتی بیشترین اهمیت را در ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی دارند. شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر در برنامه ریزی برای بهبود ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی کمک شایانی می کند.

  کلیدواژگان: ایمنی، بهداشت، شاخص، اماکن ورزشی، رتبه بندی
 • حامد پورصمصام، الهام اکبری*، کورش مومنی صفحات 101-110
  در جنگ های جدید که با استفاده از تجهیزات پیشرفته هوشمند صورت می پذیرد و اهداف به صورت نقطه ای مورد هدف قرار می گیرند، نقاط و اهداف کلیدی که در شبکه فعالیت های کشور نقش کلیدی ایفا می کنند، در زمره اولین اهداف هستند. از آنجا که بخش قابل توجهی از این نقاط درون شهرها واقع هستند، شهرها و علی الخصوص شهرهای استان های مرزی نیز مورد تهاجم واقع می شوند. شهرستان دزفول با توجه به موقعیت راهبردی خود همواره به عنوان یک هدف تهاجم توسط دشمن شناخته می شود و این مسیله زنگ خطری بر ناپایدار شدن ساختار شهر است همچنین با توجه به مشخصه های بارز تهاجم و پشتیانی در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ضرورت تبیین، تهیه اصول و الزامات پدافند غیرعامل جهت آسیب پذیری پدافندی این شهر، از منظر پدافند غیرعامل را گریزناپذیر کرده است. پدافند غیرعامل در کنار توجه به فرم، بافت و ساخت شهر،کاربری اراضی شهری، شبکه های ارتباطی و زیرساخت های شهری، به مکانیابی کاربری های حیاتی شهر تاکید   نموده اند. انبار اقلام ضروری یکی از کاربری های حیاتی شهر است که پس از وقوع بحران نقش مهمی در عادی سازی شرایط دارد. بنابراین انتخاب مکانی مناسب برای احداث، نگهداری مواد غذایی و کارکرد بهینه آن در هنگام وقوع بحران ضروری است. با به کارگیری اصول و ضوابط مناسب مکان گزینی می توان تا حد زیادی از تبعات حمله دشمن بر این کاربری کاهش داد. برای دستیابی به اهداف تحقیق شاخص های منتخب تاثیرگذار بر مکانیابی انبار اقلام ضروری بر مبنای رویکرد پدافندغیرعامل برای جمعیت پویا استخراج شد؛ . براین اساس پنج  معیار  1) فضایی، کالبدی،  2) اقتصادی،3) جمعیتی، 4)امنیتی و دفاعی و 5) طبیعی، جغرافیایی و زیست محیطی با عنوان معیارهای موثر بر مکانیابی انبارهای اقلام ضروری تعیین گردیدند مجموعا  22 شاخص تاثیرگذار بر مکانیابی شناسایی و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ahp، وزن نسبی آنها محاسبه گردیده است و برای تهیه ی نقشه، ازمحیط  gisاستفاده شد. پس از انجام محاسبات ریاضی، بیشترین میزان ضریب اهمیت به زیرمعیار دسترسی به شبکه ارتباطی(155/0) و کمترین میزان مربوط به شرایط اقلیمی(015/0) تعلق گرفت. بر مبنای اعمال ضرایب اهمیت معیارها و با استفاده از هم پوشانی نقشه های اطلاعات مکانی بدست آمده، محدوده هایی جهت استقرار انبارهای اقلام ضروری بر اساس بازه کاملا مناسب تا کاملا نامناسب، در شهرستان دزفول پهنه بندی گردید که از این میان محدوده های کاملا مناسب و مناسب به ترتیب با مساحت 7 و 32 درصد منطقه را تحت پوشش قرار داده اند. نتایج نشان می دهد که این مکان ها عمدتا در نیمه شرقی و جنوب شرقی شهرستان شامل کوی های فرهنگ شهر، بهاران، پیام آوران، نگار، طالقانی، مدرس، مقاومت و کوی سوم شعبان و نیز بخش هایی از خیابان های  فردوسی و امام خمینی شمالی قرار دارند.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، انبار اقلام ضروری، شهرستان دزفول
 • سجاد قویدل، مهدی نقوی*، داود اصغرزاده صفحات 111-127
  رایانش ابری با ظهور خود انقلابی در خدمات دهی اینترنت به وجود آورده است. در رایانش ابری  مسیله امنیت مهم ترین هدف و نیاز اصلی یک سیستم  می باشد. با توسعه رایانش ابری، مجموعه ای از مشکلات امنیتی ظاهر شده است. وجود مسایل امنیتی مانعی قوی برای سازگاری کاربران با سیستم های رایانش ابری است. امنیت ابری در حال تبدیل شدن به یک تمایز کلیدی و مزیت رقابتی بین ارایه دهندگان ابر است. این مقاله برخی از سیستم های رایانش ابری را معرفی می کند و مشکل امنیت رایانش ابری و راهبرد آن را با توجه به مفاهیم و نمادهای رایانش ابری تحلیل می کند، سعی شده است این مقاله نگاهی جامع به امنیت رایانش ابری داشته باشد و مسایل مربوط به امنیت رایانش ابری و برخی از چالش های تحقیقاتی کلیدی پیاده سازی راه حل های امنیتی ابری بررسی شده است. در این مقاله به جدیدترین و مهم ترین مسایل امنیتی ابر مانند امنیت داده، محرمانگی داده، امنیت برنامه و چالش ها، حمله ها و راه حل های مقابله با آن ها با توسعه رایانش ابری پرداخته شده است. در انتها مسایل امنیتی خاص ابر شامل هویت اعتبار دسترسی، توسعه نرم افزار ناامن، منابع شخص ثالث ناامن مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: : رایانش ابری، امنیت رایانش ابری، چالش های رایانش ابری، مقابله با حملات به رایانش ابری
 • الهام قاسمی، مجتبی بهزاد فلاح پور* صفحات 129-143
  مخفی کردن تجهیزات نظامی یکی از عوامل ضروری در ایجاد برتری نظامی است. امروزه اغلب ادوات نظامی از دوربین های دید در شب گرفته تا دوربین های سوار بر اسلحه های نظامی مجهز به دوربین مادون قرمز هستند. با استفاده از دمای ساطع شده از اجسام می توان آن ها را در موقعیت های مختلف و از جمله تاریکی مطلق شناسایی کرد. قابلیت های فراوان این دوربین ها در رصد تواناهایی های نظامی طرف مقابل باعث شده تا فناوری های استتار در این حوزه مورد توجه بیشتری قرار گیرند به طوری که توسعه و تحقیق روش های جدید استتار مادون قرمز و دوربین های حرارتی به کانون توسعه راهبردی کشورها در سراسر جهان تبدیل شده است. این مقاله با یک نگاه جامع، ضمن تشریح کاربردها و اصول عملکرد سامانه های مادون قرمز به بررسی انواع روش های مقابله با این نوع از دوربین ها می پردازد. همچنین در انتهای مقاله یک دسته بندی جامع از روش های مقابله با این نوع دوربین ها ارایه می شود.
  کلیدواژگان: مادون قرمز، دوربین، استتار، تشخیص گر حرارتی
|
 • Fateme Saffari, Hossein Nazmfar * Pages 1-11
  Throughout history, territories have always been exposed to natural hazards (earthquakes, floods, etc.) and human hazards (war) and have caused a lot of human and financial losses. Therefore, the importance of passive defense before and after the crisis in order to control and reduce the damages is undeniable. Therefore, the purpose of the current research is to evaluate the use of urban land with an emphasis on passive defense, which was carried out in Ardabil city as a case study. The research method is analytical-descriptive and SWOT model is used to determine the strategies. The findings from the implementation of the mentioned model show that the highest weighted score is related to threat points with a value of 3.64 and the lowest weighted score is related to strengths with a value of 2.87. be The research results indicate that land use planning in Ardabil city is closer to defensive strategies in terms of passive defense, and Ardabil city lacks comprehensive planning in the field of passive defense. Considering that the highest weight score obtained is related to the external factor (threat) of land use in Ardabil city, it is necessary to take necessary measures to solve them.
  Keywords: Passive Defense, land use, Urban Planning, Vulnerability, Ardabil city
 • Naser Siahvashi *, Reza Ghaffarpour Pages 13-19
  Humans have always sought a solution to overcome the phenomenon of darkness and produce light in dark or low light environments. They have overcome this problem by inventing a variety of lights and lamps. In current lighting systems, the lighting source is located in the ceiling, which has advantages such as a relatively uniform distribution of light intensity in the entire environment centered on the location of the source and, of course, disadvantages such as the need for wiring in the ceiling. In places such as tunnels, buildings with high ceilings, very high arches, and such things, in addition to the high cost of wiring in the roof, if there is a need to repair or replace the lighting source, in addition to the great difficulty and risks, an additional fee should be considered for this purpose. In addition, the absence of a wire carrying electricity in the ceiling is one of the requirements in some places. In order to increase the safety of people and equipment and significantly reduce the cost, as well as not using the wire carrying electricity in the roof of some tunnels or buildings in order to comply with the principles of passive defense, a new lighting system has been proposed that uses LED light sources as lighting sources. The use of a collimated optical element, along with the use of a  reflector-diffuser system, in addition to removing the electricity transmission wire from the ceiling and the possibility of easy repair or replacement of the light source, also provide the required lighting for that place. The results of the experimental setup conducted using two different geometries for the reflector-diffuser system indicate that the use of the proposed method not only does not reduce the measurement lux of the light scattered in the environment but also increases the brightness to a small value.
  Keywords: Lighting source, traditional lamps, collimated element, diffuser-reflector system, lux meter
 • Saeed Talati, Esfahani Reza * Pages 21-32

  The ever-increasing development of telecommunications has made secure transmission one of the most important issues today. Since there is a high hiding capacity in the image, the use of image encryption is much more common than other methods of encryption. This article uses the covert imaging technique with the wavelet transform method, and the results show that this method has high resistance. For the analysis of hidden images, an algorithmic wavelet transform method using matrix features (GLCM) and co-occurrence vectors (DCL) is presented. After checking these values in the original and cover images, the different features between these images are extracted and used to train the multilayer neural network (MLP). The classification stage has been performed using the layers of this neural network and the proposed algorithm has been tested for a database of 200 standard images (Casia-Iris). The detection accuracy of 90% of the hidden images in the proposed method shows the superiority of this hidden mining method over other methods.

  Keywords: Steganography, Steganalysis, Wavelet Transform, Co-occurrence Matrix, MLP Neural Network
 • Asghar Abedini *, Amir Sheikhi Pages 33-48
  Passive Defense in a country like Iran can be used to plan and create barriers to deter enemy attacks and minimize vulnerabilities in cities and in line with the issues of sustainable development and security of cities, communities and important urban infrastructures. In this regard, the present research has dealt with the zoning of Urmia city with a defense-oriented approach. The type of research is based on applied goals and a descriptive analytical nature. For this purpose, first by studying the sources related to the approach of defense and non-active defense, the number of 6 criteria and 22 sub-criteria have been selected according to the availability of information for the city of Urmia. The index weights were calculated using the ANP network analysis process in the Super Decision software. Then, by entering the indicators into the GIS environment and implementing them on the city, maps related to each indicator were produced; From the integration of sub-criteria maps related to each criterion, a zoning map was obtained based on that specific criterion, and finally, from the integration of these 6 maps, the final zoning of the defense area of Urmia city was obtained. The results of the criteria overlap map show that about 17% of the city is in the high vulnerability zone, 26% in the medium vulnerability zone and 55% in the low vulnerability zone. In the following, the SAW decision-making model was used to rank the regions, which indicates the vulnerability of regions 2 and 4 more than regions 3 and 1.
  Keywords: urban defense planning, Urmia city, Vulnerability, non-active defense, Network Analysis Pprocess, GIS Geographic Information System
 • Shahab Ghorbani, Ali Saeidi, Balal Oroji * Pages 49-56
  One of the most important challenges of nuclear accidents is the release and suspension of radioactive particles in the atmosphere. Knowing the behavior of these particles in the atmosphere will optimize management and subsequent decisions of unforeseen events. Using natural radioactive particles as environmental tracers to study atmospheric pollutants is one of the key and important studies in conducting atmospheric research. In order to determine the concentration of Pb-210, Bi-210 and Po-210 radionuclides, as well as to estimate the residence time of radioactive particles, sampling was done on a monthly basis from November 1400 to October 1401 in Tehran. The samples were taken by a high volume sampling pump with an average flow rate of 1.5 cubic meters per minute with a time interval of 6 to 12 hours and were prepared and counted in the Atomic Energy Organization. The results of the monthly average concentration of radionuclides show that the highest measured value for Pb-210 was 1.25 mBq/m3 in October. The average annual concentration for this parameter was around 0.89 mBq/m3, and its lowest value was recorded in April with a value of 0.42 mBq/m3. The results showed a relative increase in the concentration of this variable for April and May and a relative decrease for September and December. The average measured concentration for the variable  Po-210 in the whole period was about 0.058 mBq/m3. Also, 0.095 mBq/m3 in December is the highest concentration and 0.032 mBq/m3 in January is the lowest value measured for this radionuclide. The same trend was observed for Bi-210 with an overall average of 0.42 mBq/m3 for the period under review. The highest and lowest values measured for this radionuclide in the entire study period were 0.85 and 0.18 mBq/m3, respectively. According to the obtained results, based on Pb-210/Po-210, the average residence time of suspended particles was estimated to be 20.1 days. Based on this, July with an average of 22.5 days and January with an average of 17.8 days were estimated as the maximum and minimum length of stay measured in this research work. The obtained results can help in formulating the release and inhalation scenarios of radioactive particles caused by nuclear accidents.
  Keywords: Radioactive Particulate Matter, Atmospheric Residence Time, Particle Activity, Concentration, Tehran Air
 • Omid Mobaraki *, Marzieh Esmaeilpour, Vahed Ebrahimi Pages 57-74
  Since the distant past, environmental hazards (natural and human) have been integral parts of human life. Deep knowledge of areas and territories and considering the necessary arrangements helps us in facing risks. But the most important factor that leads to a crisis when natural and human disasters occur is the physical vulnerability of buildings. Vulnerability of urban settlements, defenseless spaces, unsafe neighborhoods, cities with wrong architecture, all of them are factors that threaten urban and social security. On the urban scale, passive defense is a strategy to reduce vulnerability and increase resilience against both natural and man-made hazards. Therefore, the purpose of this research is to evaluate the vulnerability of the houses in Mahabad city from the point of view of non-active defense. The type of applied research and its method is descriptive-analytical. GIS and Expert choice software were used for data analysis. The findings of the research show that after the pairwise comparison of the research indicators with the AHP model, the building quality index with a weight of 0.137. It has the most points. and indicators of building life and unusual habitation and hazardous uses respectively 0.112, 0.11 and 0.101 is placed in the second, third, and fourth places, and at the end, the slope of the land and the width of the roads are at the 0.022 The irregular geometry of the urban fabric of Mahabad, the natural growth of the city, the existence of informal settlements and old and worn-out fabric in the central part of the city, the presence of residential plots with a smaller area in the southern and central fabric of the city, have made possible the vulnerable areas of the urban fabric and in In the event of natural and human crises, these tissues will be severely damaged and will cause a lot of financial and human losses.
  Keywords: Vulnerability, urban housing, Passive Defense, Mahabad city
 • Mohammad Abbasian *, Shayan Shaporian Pages 75-83
  One of the most obvious aspects of successful management and planning during the imposed war was the management of aid to the wounded in the form of establishing military field hospitals with passive defense approaches. So that the aforementioned action was developed from creating a tent or a roofed frame for relief at the beginning of the war to the construction of field hospitals in terms of passive defense requirements. In this way, the average duration of sending war wounded during the holy defense period in some fronts of the battle of right against falsehood to medical centers was reduced to less than one hour at the end of the imposed war, and by complying with the requirements of passive defense. Various factors are effective in the construction and establishment of a field hospital, which can lead to the improvement of the hospital's performance and reduce the risks of its construction and establishment while meeting the requirements of passive defense. Identifying these factors in the form of a scientific model during the occurrence of civilian crises in the construction and establishment of a civilian field hospital with a passive defense approach is also of great importance. The current research was conducted to identify the relationship between these factors to facilitate the management and provision of services to the wounded during the war and possible crises with the approach of passive defense. For this purpose, a main hypothesis and nine sub-hypotheses were designed and tested. This research is applied in terms of purpose and descriptive correlation in terms of method, in which exploratory structural equations were used. The statistical population includes military-scientific experts, 17 of whom were selected by purposeful sampling and the Delphi method until theoretical saturation was reached. The data collection tool is a structured interview method and a researcher-made questionnaire consisting of six dimensions, 11 factors, and 66 measures. Confirmatory factor analysis and PLS software were used to test the hypotheses. The results of the measurement model criteria (measurement reliability criteria, measurement model reliability, and divergence convergence of the model constructs) as well as the structural model criteria (determination coefficient criteria and model prediction suitability) indicate the optimal fit of the proposed model. Also, based on the t-value results, the main hypothesis and all sub-hypotheses were confirmed. The results indicate the direct effect of the "quality of management and command of the field hospital" dimension on the dimensions of "providing financial resources for providing specialized identification and treatment equipment", "providing general and specialized infrastructure of the field hospital" as well as "providing human resources of the field hospital". Of course, the "field hospital management and command quality" dimension has the greatest impact on the "field hospital treatment quality" and "field hospital readiness and support quality" dimensions. Also, the results showed that in addition to the dimension of "field hospital management and command quality" directly, positively, and significantly affects the dimensions of "providing general and specialized field hospital infrastructure" as well as "providing field hospital human resources"; The dimension of "providing financial resources for the provision of specialized identification and treatment equipment" also plays a full mediating role in these two relationships.
  Keywords: Field hospital, Passive Defense, management, command, treatment, Infrastructure, Human resources, Financial-Administrative, and Logistic
 • Seyyed Reza Karimi *, Abdolrahman Keshvari Pages 85-99

  Determining effective indicators in the safety and health of sports facilities is very effective and important in improving the health of human resources/ The main goal of this research is to identify and evaluate the indicators that affect the safety and health of sports venues in Tehran/ The research method is practical in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation/ Indoor multi-purpose halls (both training, competition, urban and   multi-purpose) as well as all indoor swimming pools were evaluated in the field and sports facilities analysis section in the number of 212 cases/ The statistical population in this research was the referents, executive agents and managers of sports fields and venues (130 people) and the sample size was 97 people using Morgan's table/ A researcher-made questionnaire with 86 indicators in 5 components was designed and distributed among experts/ The findings show that index A4 (safety of protection and unbreakable windows of windows overlooking the parking lot and warehouse) with an average of 4/05 in the safety component of entrances, fields and sports facilities, index B42 (safety of the corridor between seats) with an average of 3/71 The safety component of spectators' stands and restrooms, index C60 (safety of protective bars in buildings and places) with an average of 3/83 in the safety component of facilities and equipment, in the health component of entrances, fiDetermining effective indicators in the safety and health of sports facilities is very effective and important in improving the health of human resources/ The main goal of this research is to identify and evaluate the indicators that affect the safety and health of sports venues in Tehran/ The research method is practical in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation/ Indoor multi-purpose halls (both training, competition, urban and multi-purpose) as well as all indoor swimming pools were evaluated in the field and sports facilities analysis section in the number of 212 cases/ The statistical population in this research was the referents, executive agents and managers of sports fields and venues (130 people) and the sample size was 97 people using Morgan's table/ A researcher-made questionnaire with 86 indicators in 5 components was designed and distributed among experts/ The findings show that index A4 (safety of protection and unbreakable windows of windows overlooking the parking lot and warehouse) with an average of 4/05 in the safety component of entrances, fields and sports facilities, index B42 (safety of the corridor between seats) with an average of 3/71 The safety component of spectators' stands and restrooms, index C60 (safety of protective bars in buildings and places) with an average of 3/83 in the safety component of facilities and equipment, in the health component of entrances, fields and sports facilities, index D69 (buffet hygiene) and warehouses) with an average of 3/79 in the hygiene component of entrances, fields and sports facilities and the E81 index (hygiene of drinking facilities) with an average of 3/26 in the hygiene component of the spectators' stands and toilets are the most important in improving safety and They have health and sports facilities/ Identifying and prioritizing the effective indicators in planning to improve the safety and health of sports facilities helps a lot/elds and sports facilities, index D69 (buffet hygiene) and warehouses) with an average of 3/79 in the hygiene component of entrances, fields and sports facilities and the E81 index (hygiene of drinking facilities) with an average of 3/26 in the hygiene component of the spectators' stands and toilets are the most important in improving safety and They have health and sports facilities/ Identifying and prioritizing the effective indicators in planning to improve the safety and health of sports facilities helps a lot.

  Keywords: Safety, Health, Index, Sports Facilities, Ranking
 • Hamed Poursamsam, Elham Akbari *, Kourosh Momeni Pages 101-110
  In the new wars, which are carried out using advanced smart equipment and the targets are targeted point by point, The key points and goals that play a key role in the network of activities of the country are among the first goals. Since a significant part of these points are located inside the cities, the cities and especially the cities of the border provinces are also attacked. Due to its strategic position, the city of Dezful is always known as a target of attack by the enemy, and this issue is a warning about the instability of the city's structure. Also, considering the obvious characteristics of attack and support during the eight years of war, the need to explain, prepare the principles and requirements of passive defense for the vulnerability of the defense of this city, has made passive defense unavoidable. In addition to paying attention to the form, texture and construction of the city, the use of urban land, communication networks and urban infrastructures, passive defense has emphasized on locating the vital uses of the city. The storage of essential items is one of the vital uses of the city, which plays an important role in normalizing the situation after the crisis. Therefore, it is necessary to choose a suitable place for building, storing food and its optimal operation during a crisis. By using the principles and criteria of choosing a suitable location, the consequences of the enemy's attack on this site can be reduced to a large extent. In order to achieve the objectives of the research, the selected indicators affecting the location of the warehouse of essential items were extracted based on the passive defense approach for the dynamic population; . Therefore, five criteria 1) spatial, physical, 2) economic, 3) demographic, 4) security and defense and 5) natural, geographical and environmental were determined as effective criteria for the location of warehouses of essential items, a total of 22 indicators affecting location identified and using the hierarchical analysis process of AHP, their relative weight has been calculated And the GIS environment was used to prepare the map. After performing mathematical calculations, the highest amount of importance coefficient was assigned to the sub-criterion of access to communication network (0/155) and the lowest amount related to climatic conditions (0/015). Based on the application of the coefficients of the importance of the criteria and by using the overlap of the obtained spatial information maps, areas for the establishment of warehouses of essential items were zoned in Dezful city based on the range from completely suitable to completely unsuitable. Completely suitable and suitable have covered the area of 7 and 32% of the region, respectively. The results show that these places are mainly in the eastern and southeastern half of the city, including Farhang Shahr, Baharan, Payam Avaran, Negar, Taleghani, Modares, Moqavemat, and sevom Shaaban Koy, as well as parts of the streets of Ferdowsi and Imam Khomeini are located in the north.
  Keywords: Passive Defense, Essential Items Storage, Dezful city
 • Sajjad Gavidel, Mahdi Naghavi *, Davood Asgharzadeh Pages 111-127
  cloud computing has revolutionized internet service with its advent. in cloud computing, security is the most important goal and the main requirement of a system. as cloud computing develops, a set of security problems appears. security problems are a strong obstacle to the adaptation of users to cloud computing systems. cloud security is becoming a key distinction and competitive advantage between cloud providers. this paper presents some cloud computing systems and analyzes the problem of cloud computing and its strategy with regard to the concepts and features of cloud computing. this paper tries to provide a comprehensive overview of cloud computing security and some of the key research challenges of cloud computing security. in this paper, the latest and most important cloud security issues such as data security, data secrecy, program security and challenges, attacks and solutions to deal with them with the development of cloud computing have been discussed. in the end, special security issues including the identity of access credit, development of insecure software, and third- party sources were investigated.
  Keywords: cloud computing, cloud computing security, cloud computing challeng, Countering Attacks on Cloud Comp
 • Elham Ghasemi, Mojtaba Behzad Fallahpour * Pages 129-143
  Hiding military equipment is one of the essential factors in establishing military superiority. Nowadays, most of the military devices, from night vision cameras to cameras mounted on military weapons, are equipped with infrared cameras. By using the temperature emitted from the objects, they can be identified in different situations, including absolute darkness. The multiple capabilities of these cameras in monitoring the other party's military capabilities have made camouflage technologies in this field more important, so that the development and research of new infrared camouflage methods and thermal cameras have become the focus of strategic development of countries around the world. This paper is a review paper in the field of infrared cameras, which is not similar in any other reference, and with a comprehensive view, while explaining the applications and principles of operation of infrared systems, it examines various methods of countermeasure with this type of camera. Also, at the end of the paper, a comprehensive classification of methods to countermeasure with this type of camera is presented.
  Keywords: Infrared, Camera, Camouflage, Thermal Detector