شبیه سازی حرکت آب در خاک غیراشباع متاثر از سامانه های مختلف آبیاری

(مطالعه موردی: دشت محمدشهر کرج)
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شبیه سازی حرکت آب در پروفیل خاک و شناخت تاثیر سامانه های آبیاری در پویایی رطوبت خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور از مدل عددی یک بعدی LEACHW در عرصه های کشاورزی منتخب دشت محمدشهر کرج استفاده شد. با حفر سه خاکرخ در مزارع و باغات منتخب و در نظر گرفتن شرایط اولیه رطوبت و پایش تغییرات آن ها در طول فصل زراعی یا طول دوره شبیه سازی، مدل LEACHW اجرا و مقادیر رطوبت برآوردی مدل با مقادیر رطوبت اندازه گیری شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج با آزمون مقایسه میانگین ها بررسی، آنالیز حساسیت مدل انجام و مدل مجددا بر اساس پارامترهای کالیبره شده اجرا و میزان آب ازدست رفته و مانده در پروفیل خاک در طول فصل زراعی برآورد شد. در خروجی مدل میزان آب ازدست رفته و مانده در پروفیل خاک برآورد شد. بررسی نتایج نشان داد سامانه های نوین آبیاری در تغذیه سفره تاثیرگذار نبودند؛ لذا یکی از راه کارهای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی، اصلاح سیستم های سنتی آبیاری و حرکت به سمت توسعه سامانه های نوین آبیاری است. بی شک ماموریت اصلی این سامانه ها، بهینه سازی مصرف آب در راستای تامین امنیت غذایی کشور است.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094581 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!