مقایسه مثلث احساس ناامنی و مثلث شناختی در افراد متقاضی طلاق و عادی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

طلاق به عنوان یکی از مهم ترین چالش های فراگیر جوامع، با سرعت زیاد در حال افزایش است و آثار زیان آور جسمی و روحی آن نه تنها بر زوجین بلکه بر فرزندان و جامعه نیز مشهود است. این پژوهش با هدف مقایسه مثلث احساس ناامنی و مثلث شناختی در افراد متقاضی طلاق و عادی انجام شده است.

روش

طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری آن را متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر بندرعباس و همراهان آن ها تشکیل داده اند و نمونه 60 نفری(30 نفر متقاضی طلاق و 30 نفر عادی) به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه مثلث احساس ناامنی رضایی (1381) با آلفای کرانباخ 78/0، 82/0 و 84/0 به ترتیب برای ابعاد احساس ناامنی روانی، ناامنی در کانون خانواده و ناامنی اجتماعی و پرسشنامه مثلث شناختی (CTI) بکهام، لبر، واتکینز، بویر و کوک(1986) با آلفای کرونباخ 95/0، جمع آوری و با کمک نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

یافته ها و نتایج:

پژوهش نشان داد که احساس ناامنی خانوادگی، ناامنی روانی، افکار منفی در مورد خود و افکار منفی در مورد دنیا در بین افراد متقاضی طلاق بیش از افراد عادی وجود دارد. این امر بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش این هیجانات منفی در افراد متقاضی طلاق تاکید دارد و بررسی علمی این متغیرها را به عنوان پیش بین یا پیامد پدیده طلاق ضروری می سازد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094595 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.