فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حبیب احمدی*، حسین درجانی صفحات 5-19
  زمینه و هدف

  در ادبیات نظری خانواده به عنوان سنگ بنای سرمایه اجتماعی معرفی شده است و اعتقاد بر آن است که خانواده اساسی ترین شکل سرمایه اجتماعی است. مطالعه حاضر با توجه به نقش قابل توجه سرمایه اجتماعی خانواده به سنجش و شاخص سازی سرمایه اجتماعی خانواده کارکنان پلیس پرداخته است.

  روش

  رویکرد اصلی در این پژوهش کمی، از نوع پیمایشی بوده است و جامعه پژوهش را تمامی کارکنان فرماندهی انتظامی شرق استان تهران تشکیل داده اند و تعداد 139 نفر به روش نمونه گیری تصادفی و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه با تایید صاحب نظران و مطلعین و پایایی با آلفای کرونباخ بیشتر از 70% به دست آمد. تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی خانواده از روش تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل و با استفاده از نرم افزارهای لیزرل و اس پی اس 21 مورد آزمون قرار گرفت.

  یافته ها و نتایج:

  بر اساس یافته های تحقیق 7 شاخص برای سنجش سرمایه اجتماعی خانواده کارکنان پلیس استخراج شد: دیدگاه شغلی، روابط اجتماعی، نظارت، آگاهی و دانش، حمایت خانواده، تعامل بین اعضای خانواده و انتظارات خانواده می باشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بیرونی خانواده نسبت به سرمایه اجتماعی درون خانواده های پلیس از اهمیت کمتری برخوردار است و بر این اساس باید بعد بیرونی سرمایه اجتماعی را در محیط های پلیسی بصورت اتاق های فکر و میزگردهای درون و برون سازمانی مورد مداقه قرار داد تا برنامه ریزی مناسبی از طرف معاونت نیروی انسانی صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی خانواده، شاخص سازی، سنجش، کارکنان پلیس
 • آرزو مجرد*، حسین قمری کیوی، احمدرضا کیانی صفحات 20-36
  زمینه و هدف

  یکی از عواملی که در تداوم ازدواج نقش مهمی دارد، سازگاری زناشویی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره راه حل محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان ناسازگار انجام گرفته است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، دارای طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون چندگروهی است. جامعه آماری پژوهش را زنانی تشکیل داده اند که در سال 1395 برای طلاق به دادگستری شهر اردبیل مراجعه کرده اند و نمونه 30 نفری از آن ها که حداقل 16 سال سن و وضعیت اقتصادی متوسط داشتند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های روا و پایای بی ثباتی ازدواج(ادواردز، جوهانسون و بوث، 1987) و ناسازگاری بیر- استرنبرگ(1977)، برای هر دو گروه جمع آوری و سپس برای گروه آزمایش، هفت جلسه یک و نیم ساعته، مشاوره راه حل محور ارائه شد، درحالی که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند و مجدد داده ها جمع آوری شد و با کمک آزمون مانوا تحلیل شدند.

   یافته ها و نتایج:

  پژوهش نشان داد که مشاوره راه حل محور می تواند ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان ناسازگار را کاهش دهد. این نتایج می تواند پشتوانه ای برای بکارگیری مشاوره راه حل محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در متقاضیان طلاق و نیز پیشگیری از اختلافات و تعارضات خانوادگی باشد. 

  کلیدواژگان: مشاوره راه حل محور، ریسک طلاق، ناسازگاری زناشویی، زنان ناسازگار
 • داود دعاگویان، محمد اسدی فرد* صفحات 37-53
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناخت بررسی چالش های قانونی پلیس امنیت اخلاقی در برخورد با هنجارشکنان و جرایم منافی عفت گردشگران استان مازندران صورت گرفته است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر نوع ؛ کاربردی و روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) با استفاده از تکنیک دلفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه نخبگان و کارشناسان حوزه پلیس امنیت اخلاقی استان مازندران است. در روش کیفی از نمونه گیری هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی برای اشباع نظری نمونه ها انتخاب و در روش کمی از روش نمونه گیری احتمالی ساده استفاده شد. ابزار گرد آوری داده ها در روش کیفی مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و در روش کمی پرسشنامه بر آمده از مطالعه کیفی است. داده ها نیز با استفاده از پارامتر های مرکزی و پراکندگی و آزمون تی یک متغیره مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

  نتایج تحقیق:

  نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بیانگر آن است که سیاست جنایی افتراقی قانونگذار در مبارزه با جرایم منافی عفت؛ قاعده بزه پوشی است، پلیس در مبارزه با این جرایم با چالش هایی قانونی مواجه است. این چالش ها هم قبل از وقوع جرایم و در مباحث مربوط به پیشگیری و هم بعد از ارتکاب آن در مراحل مختلف دادرسی مانع از نقش فعال پلیس امنیت اخلاقی شده است. در این بین برخی از عوامل به دلیل عدم نظارت بر اماکن اقامتی و نزدیکی به شهر تهران منجر به افزایش جرایم منافی عفت در شهرهای گردشگری توسط گردشگران شده است.

  کلیدواژگان: جرایم منافی عفت، چالش ها، قانون، پلیس امنیت اخلاقی، گردشگران استان مازندران
 • معصومه شمسی* صفحات 54-68
  زمینه و هدف

  توانایی حل مساله، راهبرد مهمی است که فرد را قادر می سازد تا موقعیت های مشکل آفرین زندگی روزمره و تاثیر هیجانی منفی آن ها را به خوبی مهار کند و از این طریق تنیدگی روان شناختی را کاهش دهد. به این ترتیب، به نظر می رسد هوش هیجانی و هوش اجتماعی در این توانایی نقش داشته باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه توانایی حل مساله اجتماعی با هوش هیجانی و هوش اجتماعی زنان پلیس است.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش را کارکنان زن پلیس شاغل در کلانتری های شهر تهران در سال 1398 تشکیل داده اند و نمونه 110 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس مورد پرسش قرار گرفته اند. داده ها با کمک پرسشنامه های حل مساله اجتماعی دزوریلا، هوش هیجانی شوت و هوش اجتماعی ترومسو، به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 89/0، 93/0 و 94/0 جمع آوری و در نرم افزار SPSS با کمک آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.

   یافته ها و نتایج:

  پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و نیز هوش اجتماعی زنان پلیس با مهارت حل مساله اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، با ارتقای هوش هیجانی و هوش اجتماعی زنان پلیس می توان مهارت حل مساله اجتماعی را در آنان بهبود بخشیده و بر موفقیت آن ها در اجرای ماموریت ها افزود. 

  کلیدواژگان: حل مساله، هوش هیجانی، هوش اجتماعی، زنان پلیس، مهارت
 • علی محمد رضایی*، هاشم ادیبان، فرشته میرزاده کوهشاهی صفحات 69-81
  زمینه و هدف

  طلاق به عنوان یکی از مهم ترین چالش های فراگیر جوامع، با سرعت زیاد در حال افزایش است و آثار زیان آور جسمی و روحی آن نه تنها بر زوجین بلکه بر فرزندان و جامعه نیز مشهود است. این پژوهش با هدف مقایسه مثلث احساس ناامنی و مثلث شناختی در افراد متقاضی طلاق و عادی انجام شده است.

  روش

  طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری آن را متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر بندرعباس و همراهان آن ها تشکیل داده اند و نمونه 60 نفری(30 نفر متقاضی طلاق و 30 نفر عادی) به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه مثلث احساس ناامنی رضایی (1381) با آلفای کرانباخ 78/0، 82/0 و 84/0 به ترتیب برای ابعاد احساس ناامنی روانی، ناامنی در کانون خانواده و ناامنی اجتماعی و پرسشنامه مثلث شناختی (CTI) بکهام، لبر، واتکینز، بویر و کوک(1986) با آلفای کرونباخ 95/0، جمع آوری و با کمک نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

  یافته ها و نتایج:

  پژوهش نشان داد که احساس ناامنی خانوادگی، ناامنی روانی، افکار منفی در مورد خود و افکار منفی در مورد دنیا در بین افراد متقاضی طلاق بیش از افراد عادی وجود دارد. این امر بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش این هیجانات منفی در افراد متقاضی طلاق تاکید دارد و بررسی علمی این متغیرها را به عنوان پیش بین یا پیامد پدیده طلاق ضروری می سازد.

  کلیدواژگان: ناامنی، نگرش، طلاق، بدبینی، افکار منفی
 • رویا فرزین راد، محمد عترت دوست* صفحات 82-95
  زمینه و هدف

  در نظام جمهوری اسلامی ایران، زنان در تامین امنیت اجتماعی در نیروی انتظامی حضور دارند. با توجه به شئون مهم دیگر در زندگی زنان در جامعه، هدف از این تحقیق این است که نگاهی دقیق تر به نقش و ضرورت پلیس زن در تامین امنیت اجتماعی جامعه از منظر اسلامی است.

  روش

  این تحقیق از انواع کاربردی و با روش گردآوری کتابخانه ای و روش اجرایش توصیفی تحلیلی است. د ر این پژوهش از اسناد و متون کتابخانه ای و منابع اینترنتی بهره گیری شد ه است. 

  یافته ها و نتایج:

  در نتیجه تحقیق ضرورت حضور زن برای تامین امنیت اجتماعی از نگاه اسلامی در این ابعاد روشن شد: عدم اختلاط حرام بین زن و مرد در جامعه، نهی از منکر و ضرورت حضور زنان در جهاد دفاعی.

  کلیدواژگان: پلیس زن، امنیت اجتماعی، جامعه اسلامی
|
 • Habib Ahmadi *, Hoseein Darjanie Pages 5-19
  Background and Aim

  The present study, considering the significant role of family social capital, has been used to measure and index the family social capital of police officers.

  Method

  The main approach in this quantitative study was a survey and its statistical population included all law enforcement officers of East Tehran Province. 139 people were selected through random sampling and questionnaire with regard to two dimensions of social capital inside and outside the family and with emphasis on job background. Validity of the instrument by concurrent validity and high Cronbach's alpha coefficient (70%) indicated that the reliability of the research instrument was desirable. One-way and independent t-tests were tested using LISREL and SPSS software. Findings and

  Results

  Based on the findings of the study, seven indicators were used to measure the social capital of the family of police officers: job perspective, social relationships, supervision, awareness and knowledge, family support, interaction between family members and family expectations. The results also show that the external social capital of the family is less important than the social capital within the police families, and therefore, the external dimension of social capital in police environments should be considered as in-house and inter-organizational think-tanks. It provided comprehensive planning by the Human Resources Department.

  Keywords: Family Social Capital, Indexing, Measurement, Police staff
 • Arezoo Mojarrad *, Hosein Ghamari Kivi, Ahmadreza Kiani Pages 20-36

  The aim of this study was the effectiveness of counseling-based solutions focused to reduce the risk of divorce and marital discord in disagreeable women. The method of research was Quasi-experimental and pretest – posttest with multi groups. The statistical population included all women who were referred to the Justice Department in Ardabil in order to divorce in 2016. The sample consisted of 30 non-compliant women (divorce applicant) selected by available sampling method and divided into two groups (one experimental and one control group). To collect information from questionnaires marital instability (Edwards et al, 1987) and Beir- Sternberg discord (Beir & Sternberg, 1977). For experiment group, Solutions focused Consulting were held in 7 sessions in one and a half hours whereas control groups did not receive any training. The results of multivariate analysis of covariance showed that Solution-focused counseling can reduce the risk of divorce and marital discord in disagreeable women (p<0/05). These results can be a backup to use Solution-focused counseling to reduce the risk of divorce and marital discord in disagreeable women that in addition to preventing the collapse of the foundation of the family, this method can also be used to prevent family conflicts and disputes.

  Keywords: Solution-focused counseling, risk of divorce, Marital Discord, disagreeable women
 • Davood Doagooyan, Mohammad Asadi Fard * Pages 37-53
  Background and Aim

  The purpose of this study was to investigate the legal challenges of ethical security police in dealing with violators and offenses of touristic chastity in Mazandaran province.

  Method

  The present study was applied in terms of type 2 and mixed method (qualitative and quantitative) using Delphi technique. The statistical population of this study is all elites and experts in the field of ethical security police in Mazandaran province. In the qualitative method, purposive sampling using theoretical snowball method was selected for theoretical saturation of the samples and simple probability sampling was used in the quantitative method. The data collection tool was a semi-structured in-depth qualitative interview and a quantitative questionnaire based on qualitative study. The data were also analyzed and analyzed using central and dispersion parameters and univariate t-test. Research

  Findings

  The results of the present study indicate that the legislator's discriminatory criminal policy is in the fight against the offenses of chastity, the police face legal challenges in the fight against these crimes. These challenges have prevented the active role of the moral security police, both before the crime and in the prevention and aftermath of the proceedings. In the meantime, some factors have led to an increase in tourism offenses in tourist cities due to the lack of supervision over residential and proximity to Tehran.

  Keywords: Crimes of Chastity, challenges, law, Ethnic Security Police, Tourists of Mazandaran Province
 • Masoumeh Shamsi * Pages 54-68
  Background and Aim

  Consideration of social problem solving and emotional intelligence and social intelligence is necessary because social problem solving can be affected by emotional intelligence and social intelligence. The purpose of this study was to determine the relationship between social problem solving with emotional intelligence and social intelligence of police women.

  Materials and Methods

  The research population includes female police officers who are in service. The sample consisted of 110 Female police officers working in Tehran's police stations, the sampling method used was available.The tool used in the questionnaire of the D’Zurilla et al Social Problems Solving Questionnaire (2002) is the Shootte Emotional Intelligence Questionnaire and the Trumsu Artificial Intelligence Questionnaire.

  Results

  The results showed that there is a significant relationship between emotional intelligence and solving the social problem of police women; there is also a significant relationship between social intelligence and social problem solving. The data were analyzed using descriptive statistics by mean and standard deviation in the descriptive statistics and multiple regression in the inferential statistics.

  Conclusion

  By increasing the problem of social problem solving in police women, emotional intelligence and social intelligence can be increased in them, It somehow increased the adaptability in their environment.

  Keywords: problem solving, Emotional Intelligence, Social intelligence, Woman police
 • Alimohammad Rezaei *, Hashem Adiban, Fereshteh Mirzadeh Pages 69-81

  This study was an attempt to compare insecurity triangle and triangle applicant cognitive between divorce applicants and normal individuals. The research is descriptive and comparative study was causal. In a causal-comparative study, the number of 30 divorce applicants introduced to the family court in Bandar Abbas was randomly selected as the sample. Then, the number of 30 married individuals was matched with the experimental group in terms of age and gender. Both groups filled in questionnaires of cognitive triangle and triangle insecurity. The obtained data were then analyzed via multivariate analysis of variance in SPSSV19 software. The results showed that there was a statistically significant difference between the two groups in in the family and psychological insecurity (05/0> p) also in his attitude and attitude to the world, there are significant differences (01/0> P). While that between the two groups was no significant difference in social insecurity and attitude to the future. The results of this study showed that family feeling of insecurity, insecurity, negative thoughts about yourself negative thoughts about the world, there has been a divorce between the people. This means that average scores in all four variable divorce applicant was higher than normal. Therefore, planning for the Awareness of these variables assumes paramount importance in order to improve the society atmosphere.

  Keywords: family instability, social insecurity, their attitude, the attitude to the world
 • Roya Farzinrad, Mohammad Etratdoost * Pages 82-95

  Background & Objective:

  In the Islamic Republic of Iran, women are present in the police force in social security. Due to the other important roles of women in community life, the purpose of this study is to take a closer look at the role and necessity of female police in securing community social security from an Islamic perspective. 

  Methodology:

  this research is an applied research with library collection method and analytical descriptive method. This study utilizes library documents and online resources.

   Question :

  the main question of the research is what is the religious necessity for a woman to be present in the social security of Islamic society?

   Findings and Results:

   As a result of the research the necessity of the presence of women to provide social security from the Islamic perspective was clarified = Non-interference of men and women in society, prohibition of denial and the necessity of women in defense jihad. 

  Keywords: female police, social security, Islamic Community