بررسی بیوانفورماتیکی انتقال افقی ژنهای دخیل در مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری Escherichia coli

پیام:
چکیده:

coli Escherichia یک باکتری گرم منفی، دومین باکتری از نظر فراوانی در روده و شایع ترین عامل عفونت ادراری و از عوامل اصلی مسمومیت غذایی و اسهال است. همچنین به عنوان شاخص اصلی آلودگی آب شهری اهمیت ویژهای دارد. مقاومت دارویی این باکتری به آنتیبیوتیک ها به عنوان یک چالش جهانی مطرح میشود. به فرآیند انتقال ماده ژنتیکی در مسیری غیر از انتقال ژنها به صورت رابطه والد- فرزندی انتقال افقی ژن (HGT (گفته میشود. این فرآیند میتواند روی عملکرد ژنها از جمله ژنهای ایجادکننده مقاومت به آنتیبیوتیک ها تغییر ایجاد کند. ایجاد مقاومت در باکتری coli. E میتواند از طریق ژنهای متحرک به گونه های دیگر باکتریها هم انتقال پیدا کند. امروزه از ابزارهای بیوانفورماتیکی برای فهم و ردیابی ژنهای انتقال یافته با مکانیزم انتقال افقی استفاده میشود. در این مطالعه با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی مانند PredictBias، Alien‐ و PAI‐IDA ،Mobil Genetic Elements (MGEs) ،ACLAME Hunter به بررسی برخی ژنهای دخیل در مقاومت به آنتیبیوتیک در باکتری coli. E پرداخته شد. نتایج بررسیهای بیوانفورماتیکی و روش MIC انتقال افقی ژنهای مقاومت را نشان داد. 26 ژن از 32 ژن در کلیه نرمافزارها انتقال را نشان دادند. بیشتر ژنهای شناساییشده دارای درصد بازهای GC بالای 50 %بودند. ژنهایی مانند P put با 178 توالی، blaCMY با حدود62 توالی، BlaTEM با 43 توالی و 6‐aac با 66 توالی در سایتهای PredictBias و ACLAME به دست آمدند. mobC ،mobA و mobB و خانواده ژنی rep بیشترین احتمال انتقال افقی را بین سویه های بیماری زا نشان دادند. بیشترین مقاومت در تست های آزمایشگاهی را ژنهای blaSHV و blaCHV روی پلاسمید blaCMY نشان دادند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098756 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.