پپیش بینی و ارزیابی ارتباط دبی رودخانه در ایستگاه های هیدرومتریک متوالی با استفاده از روش های ترکیبی GPR-EEMD (مطالعه موردی: رودخانه هوستونیک)

پیام:
چکیده:

پیش بینی دقیق دبی در رودخانه ها، از مهم ترین مولفه های فرآیندهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در مدیریت منابع آب، به ویژه در اتخاذ تدابیر مناسب در مواقع خشکسالی و بروز سیلاب است. در این تحقیق از تابع موجک و تجزیه مد تجربی یکپارچه که از ابزارهای محاسبات نرم محسوب می شوند، جهت استخراج ویژگی های سری زمانی استفاده گردیده و کارایی مدل های موجک- گوسین (DWT- GPR) و تجزیه مد تجربی یکپارچه- گوسین (EEMD- GPR) برای پیش بینی دبی بین سه ایستگاه متوالی رودخانه هوستونیک، واقع در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در گام اول، مقدار دبی ایستگاه پایین دست، توسط ایستگاه های بالادست با استفاده از مدل رگرسیون فرایند گاوسی پیش بینی شده است. سپس سری های زمانی دبی و اشل توسط تبدیل موجک و تجزیه مد تجربی یکپارچه به زیرسری هایی تجزیه گشته و این زیرسری ها جهت شبیه سازی رابطه دبی- اشل وارد مدل رگرسیون فرایند گاوسی شدند. همچنین تاثیر هر یک از زیرسری های روش تجزیه مد تجربی یکپارچه (Residual and  IMFs) در نتایج پیش بینی، بررسی گردید. مشاهده گردید که ناکارآمدترین زیرسری در تجزیه مد تجربی یکپارجه، زیرسری باقیمانده (Residual) می باشد. نتایچ حاکی از آن است که روش های ترکیبی موجک (DWT- GPR) و تجزیه مد تجربی یکپارچه (EEMD- GPR) تا حدود زیادی باعث بهبود نتایج گردیدند. به عنوان نمونه،برای مرحله آزمون مدل برتر پیش بینی دبی ایستگاه دوم، مدل تلفیقی تجزیه مد تجربی یکپارچه- گوسین 74/0DC= را به 80/0DC= و مدل تلفیقی موجک- گوسین 74/0DC= را به 83/0DC= ارتقاء داد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
2473 -2485
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098990 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.