پهنه بندی خطر مناطق برداشت گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و مدل های داده کاوی در استان خراسان رضوی

پیام:
چکیده:

توفان گرد و غبار از خطرات طبیعی است که بر شرایط جوی، سلامت انسان و اکوسیستم اثر می گذارد. استان خراسان رضوی دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک است که سالانه توفان های گرد و غبار متعددی در سطح آن اتفاق می افتد. هدف از این تحقیق، ارزیابی عوامل موثر بر وقوع گرد و غبار و تهیه ی نقشه حساسیت آن در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل های رگرسیون لجستیک و جنگل تصادفی است. در ابتدا 65 کانون برداشت در منطقه ی مورد مطالعه و برای دوره ی زمانی 2016 2005 شناسایی شد. از مجموع کانون های شناسایی شده، 70 درصد (46 کانون) برای آموزش و 30 درصد (19 کانون) برای آزمون در نظر گرفته شد. سپس 7 عامل شامل خاک، سنگ شناسی، شیب توپوگرافی، شاخص اختلاف پوشش گیاهی نرمال شده، فاصله از رودخانه، واحدهای ژئومورفولوژی و کاربری اراضی به عنوان متغیر مستقل و موثر بر برداشت گرد و غبار بررسی شد. سپس با استفاده از روش های رگرسیون لجستیک و جنگل تصادفی، نقشه های حساسیت خطر گرد و غبار تهیه شد. نتایج به دست آمده از هر دو مدل نشان داد که شیب و کاربری اراضی با ضریب معنی داری 85/0 و 67/0، بیشترین تاثیر را در ایجاد کانون های برداشت گرد و غبار داشته است. نتایج همچنین بیانگر آن است که بیشترین نقاط برداشت گرد و غبار (9/57 درصد)، در منطقه ی با حساسیت زیاد قرار دارد. همچنین حدود 84 درصد نقاط برداشت گرد و غبار، در منطقه ی با حساسیت زیاد و خیلی زیاد واقع شده است. ارزیابی مدل ها با استفاده از مشخصه ی عملکرد سیستم نیز نشان داد که در زمینه ی میزان نرخ موفقیت، مدل های رگرسیون لجستیک و جنگل تصادفی به ترتیب دارای دقت 78 و 90 درصد است. هر دو مدل نیز همبستگی بالایی را بین نقشه های حساسیت و پراکنش کانون های گرد و غبار نشان می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099913 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.