تعیین واحدهای جریانی هیدرولیکی و دسته بندی نوع سنگ در مخازن نفتی با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی: یکی از مخازن نفتی جنوب غربی ایران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دسته بندی سنگ ها بر اساس خواص پتروفیزیکی (تخلخل و تراوایی)، یکی از پارامترهای مهم در مطالعه و شبیه سازی مخازن نفتی است. محاسبات واحدهای جریانی هیدرولیکی1 (HFU) یکی از روش های متداول برای دسته بندی سنگ ها بر مبنای استفاده از این پارامترها است. اما این روش شامل محاسبات پیچیده ریاضی و به کارگیری نمودارهای تجمعی است. از سوی دیگر، با ظهور تکنیک های تحلیل داده تحت عنوان داده کاوی، شیوه های جدید و ساده تری برای تحلیل و پیش بینی مقادیر داده ها با استفاده از روش های محاسباتی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و آمار ارایه شده اند. در این پژوهش با استفاده از داده های تخلخل و تراوایی یکی از میادین مخازن نفتی جنوب غربی ایران، دسته بندی سنگ های این مخزن را به منظور مقایسه عملکرد روش HFU و الگوریتم C5.1 (الگوریتم دسته بندی کننده داده کاوی) مورد بررسی قرار دادیم. نتایج این پژوهش به ارزیابی تحلیلی جایگزینی روش های داده کاوی با روش واحدهای جریانی هیدرولیکی در حوزه دسته بندی سنگ های مخازن نفتی می پردازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
44 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105930 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!