خشونت زبانی و نارسایی آن در تعیین هویت و جنسیت سوژه

پیام:
چکیده:

مطالعه ی حاضر تلاشی است ، جهت بررسی و نشان دادن خشونت زبانی و نارسایی آن در تعیین هویت و جنسیت سوژه. روش پژوهش روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که جنسیت مجموعه ای از اعمال و رفتار ی است که توسط جامعه ایجاد شده است و از آنجا یی که فرد همواره یک جنس بیولوژ یکی دارد، کنش های بیولوژیکی و فرهنگی نیز رو ی فرد اعمال میشوند. زبان نیز به عنوان بافتی از اجتماع قدرت خود را از طریق به وجود آوردن کنش ها و اجراگری های سوژه های سخنگو به دست م یآورد و در جامعه تزریق میکند. زبان، هویتهای جنسیتی غی ر قابل قبول و مبهم را توصیف کرده و تلاش میکند تا از طریق واژگان و الگوهای جامعه آنها را معنادار کند . این هویت های جنسیتی از طریق زبان بر جامعه و افراد جامعه اعمال شده و باعث به وجود آمدن آنها میشوند. در نهایت زبان تلاش میکند تا سوژه هایی که آن هویتها را انتخاب کردهاند ، شناخت پذیر کند و اگر سوژه ای همسو با زبان حرکت نکند، سرکوب شده و از بین میرود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
112 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112568 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.