بررسی سیمای حوضه آبریز کارون بزرگ در شرایط بهره برداری از طرح های توسعه ی در دست مطالعه یا اجرا مبتنی بر رویکرد پویایی سامانه

پیام:
چکیده:

در این مطالعه تاثیر بهره برداری از طرح های انتقال بین حوضه ای آب و طرح های توسعه کشاورزی در دست مطالعه یا اجرا در رفتار سامانه حوضه آبریز کارون بزرگ بررسی شده است. برای این منظور سامانه حوضه آبریز کارون بزرگ مشتمل بر شش سد در حال بهره برداری، پنج طرح انتقال بین حوضه ای آب موجود، 12 مصرف کننده شرب و صنعت، هفت مصرف کننده پرورش ماهی و 34 مصرف کننده کشاورزی با استفاده از یک مدل مبتنی بر رویکرد پویایی سامانه (SDM) شبیه سازی گردید. همچنین در این مدل وسیع و پیچیده علاوه بر کمیت آب، کیفیت آن نیز مدل سازی شده است. در ادامه رفتار سامانه در شرایط بهره برداری از 7 طرح انتقال بین حوضه ای آب در دست مطالعه یا اجرا و نه طرح توسعه کشاورزی در دست مطالعه یا اجرا مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو حالت توانایی سامانه حوضه آبریز کارون بزرگ در تولید انرژی برق آبی و نیز تامین نیازهای مصرف کنندگان پایین دست بر اساس شاخص های کارایی اطمینان پذیری، بازگشت پذیری و آسیب پذیری ارزیابی شد. نتایج نشان دهنده آن است که در صورت بهره برداری از تمامی طرح های انتقال بین حوضه ای آب در دست مطالعه یا اجرا، انرژی مطمین تولیدشده در سامانه به میزان 28% نسبت به شرایط موجود کاهش خواهد یافت. این میزان به دلیل نقش حوضه آبریز کارون بزرگ در تولید انرژی برق آبی کل کشور به ویژه در طول ساعت های اوج مصرف از اهمیت بسیار برخوردار است. همچنین نتایج بیان کننده آن است که در دو حالت شرایط موجود و بهره برداری کامل از طرح های انتقال بین حوضه ای آب و طرح های توسعه کشاورزی در دست مطالعه یا اجرا، اطمینان پذیری، بازگشت پذیری و آسیب پذیری سامانه در محل رودخانه کارون جنوب به ترتیب مقادیر 9/70، 67/60 و 33/36 (شرایط موجود) و 3/51، 4/49 و 66/72 را به خود اختصاص خواهد داد. ترسیم نمودارهای پهنه بندی کمیت و کیفیت جریان های برداشتی در محل هر یک از مصرف کنندگان، موکد این نکته است که اگرچه در محدوده رودخانه های کارون شمال و دز تاثیر پذیری مصرف کنندگان از بهره برداری از طرح های انتقال بین حوضه ای آب و طرح های توسعه کشاورزی در دست مطالعه یا اجرا به مراتب کم تر از حوضه رودخانه کارون جنوب است اما در صورت ادامه روند بهره برداری از سامانه در شکل کنونی آن و بدون توجه به مفهوم مدیریت یکپارچه منابع و مصارف علاوه بر کاهش قابل توجه تولید انرژی برق آبی، سامانه حوضه آبریز کارون بزرگ هم ازنظر کمی و هم ازنظر کیفی توانایی تامین نیازهای مصرف کنندگان واقع در حوضه رودخانه کارون جنوب و به ویژه بخش های انتهایی آن را نخواهد داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
489 -501
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139366 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.