حذف اکسایشی مواد گوگردی محلول در آب به کمک ریزکاتالیست هسته- پوسته نیکل- مولیبدن

پیام:
چکیده:

میزان گوگرد موجود در آب های زیرزمینی و فاضلاب های خروجی از کارخانه ها و پالایشگاه ها باید پیش از مصرف کاهش یابد. یکی از فرایندهای مناسب، گوگردزدایی اکسایشی است که ترکیبات گوگردی به سولفون تبدیل می شود سپس به شکل گاز، محلول را ترک خواهد کرد. با روش کاهش متوالی، ریزذرات هسته- پوسته نیکل- مولیبدن با اندازه 55 تا 100 نانومتر ساخته و سپس از طریق روش اشباع سازی تر بر روی پایه کاتالیست گاما آلومینا نشانده شد. کاتالیست با استفاده از تحلیل های UV-vis، SEM، EDS،TEM و XRD مشخصه یابی شد. گوگردزدایی اکسایشی با استفاده از هیدروژن پراکسید به عنوان اکسنده، انجام شد. در دمای °C60 و در 4 ساعت، تا 2/91٪ کل گوگرد از محلول حذف شد. درجه واکنش انجام شده دردماهای مختلف بین 10/1 تا 27/1 و ثابت معادله سرعت بین 021/0 تا 051/0 بر دقیقه متغیر بود. دو بار شستشوی کاتالیست، عملکرد حذف گوگرد را در دمای °C60 تا 30٪ کاهش داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
6 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139540 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.