آذرکافت پودر تایر های فرسوده و شناسایی مایع سوختی حاصل از آن

پیام:
چکیده:

با گسترش فناوری های حمل و نقل و افزایش روزافزون خودروها، موضوع بازیافت تایرهای فرسوده از لحاظ انرژی و حفاظت محیط زیست، مورد توجه جدی قرار گرفته است. یکی از این روش های بازیافتتایر های فرسوده، آذرکافت (پیرولیز) وتولید مایع سوختی است. در این پژوهش اثر دو عملگر دما و زمان ماند و تاثیر آن ها بر روی فرایند آذرکافت و مایع سوختی حاصل از آن، بررسی گردید. از میان محصولات برآمده از آذرکافت در سه فاز جامد، مایع و گاز، محصول مایع برای بررسی های بیشتر انتخاب شد. این مایع زیر آزمونزیر قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) قرار گرفت و بررسی نتایج نشان داد که شامل ترکیبات خطی هیدروکربنی بالاتر از 4 کربنی است و با افزایش دمای آذرکافت به سمت ترکیبات آروماتیکی تغییر می کند. این موارد با مطالعات تجزیه و تحلیلدقیق هیدروکربن (DHA) نیز تایید شدند. ترکیبات اصلیمایع حاصل از آذرکافت شامل2و3 دی متیل بوتان، ترشری1- بوتیل 4- اتیل بنزن، 1- پنتان، 2- متیل بوتان، ا- پنتان، سیس-2- پنتان و 1- متیل-4- ایزوپروپیل بنزن بودند. نتایج آزمایش آذرکافت نشان داد که با افزایش دما درصد محصولات گازی افزایش و درصد محصولات مایع کاهش می یابد و بعد از دمای 500 درجه سلسیوس تغییر محسوسی در درصد مواد جامد مشاهده نمی شود. بدیهی است حداکثر مقدار درصد مواد جامد معادل درصد دوده و مواد جامد معدنی دیگر موجود در فرمول بندی لاستیک ها است که در آذرکافت ثابت می ماند. اندازه گیری مقدار ارزش حرارتی مایع به دست آمده نشان داد که با سوخت های نفتی برابری می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139544 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.