اثر محلول پاشی با کود های عصاره جلبک دریایی ،اوره و ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

پیام:
چکیده:

مدیریت تغذیه از مهم ترین عوامل در تعیین عملکرد و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.) به شمار می رود. به منظور بررسی اثر محلول پاشی بر عملکرد زعفران، آزمایشی طی سال زراعی 96-1395 به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی 96-1395 در مزرعه شخصی واقع در روستای بجد بیرجند اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل جلبک دریایی آکادین در سه سطح (شاهد، یک و دو لیتر در هزار)، اوره در سه سطح (صفر ، 7 و 10 در هزار) و کود ریزمغذی اکوکویل میکرومیکس در دو سطح (صفر و دو در هزار) بود. اثر جلبک دریایی بر تمامی صفات اندازه گیری شده برگ، بنه و گل مثبت و معنی دار گردید. کاربرد دو لیتر در هکتار جلبک دریایی، وزن کلاله خشک، تعداد گل، وزن خشک بنه و وزن خشک برگ در واحد سطح را به طور معنی دار در سطح یک درصد به ترتیب 3/65، 06/37، 99/61 و 15/16 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. اثر محلول پاشی اوره نیز بر تمامی صفات اندازه گیری شده معنی دار بود (P≤0/01). عملکرد کلاله خشک در محلول پاشی 7 در هزار اوره به میزان 3/41 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. به طور کلی محلول پاشی 7 در هزار اوره اثر مثبت بیشتری بر صفات اندازه گیری شده داشت. تاثیر کود ریزمغذی بر صفات برگ،بنه و گل معنی دار بود. به طور کلی تیمار 2 در هزار جلبک دریایی، 7 در هزار اوره و 2 در هزار ریزمغذی بالاترین عملکرد را در اکثر صفات دارا بود. در مجموع بهره گیری از منابع نوین کودی، ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی و آلودگی های زیست محیطی، قدمی موثر و امیدبخش در راستای کشاورزی پایدار خواهد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2169494 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.